Hagyatékok a régi városi könyvtárban

Kecskemét Város Könyvtára (Régi Városi Könyvtár) történetének rövid kronológiája (1897-1952)

  • 1894 – Állami határozat született a vidék felé irányuló könyvtár- és múzeumszervezési feladatra.
  • 1897 – Kecskemét th. Város Tanácsa Kada Elek polgármester javaslatára határozatot hozott a könyvtár létesítésére, melyet a magas állami támogatással valósítottak meg ideiglenesen, a Városháza 2. emeletén lévő nagyteremben.
  • 1899 – A tanács rendeletben határozta meg a könyvtár fenntartására és gyarapítására szolgáló javadalom összegét, erre évi rendszeres államsegélyt kapott . Ettől az időponttól kezdve tervszerű és fokozatos állománygyarapítás történt az időközben alapított könyvtári bizottság szabályai szerint.
  • 1906 – A könyvek gyarapodása miatt a földszinti galériát – eredetileg múzeumnak szánták – rendezték be könyvtárnak.
  • 1911 – Szilády Károlyt nevezték ki a könyvtár és múzeum igazgatójává. Szilády a könyvtárat nem tartotta alkalmasnak közművelődési feladatok ellátására, tudományos szakkönyvtárként kezelte, amelyre csak korlátozott könyvtári nyilvánosságot engedélyeztek, helyben használatra is alig volt lehetőség. A könyvek feltárására kézzel írott katalóguscédula szolgált.
  • 1937- Szabó Ambrus lett a könyvtár vezetője, aki elkészítette a könyvek teljes leltározását : 21.222 mű 39.000 kötetben.
  • 1944 – A háborús pusztítás pótolhatatlan veszteséget okozott a könyvtár állományában: elégett a Régi Magyar Nyomtatványok és a Régi Magyar Könyvtár ritka kincsű, az egész magyar kultúra egyetemes értékű alkotásai közé sorolt dokumentumok szinte teljes egésze.
  • 1952. október 26. – Minisztertanácsi határozat rendelkezett a megyei könyvtárak megszervezéséről, így a kecskeméti Városi Könyvtár jogutódjaként, annak állományára épülve jött létre a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár, ami 1955. április 29-én felvette Katona József nevét.
Történeti gyűjtemény
A Régi Városi Könyvtár állományának jelenleg helyet adó Történeti gyűjtemény

A Szilády Károly levéltáros szervezte könyvállomány kezdetben a városi törvényhatóság már használaton kívüli történeti és jogi könyveiből állott. Ez később az alapbeszerzési terv szerint már a magyar nyelvű művek, Kecskeméttel kapcsolatos művek és néhány fontos tudományterület – történelem, jog, statisztika, gazdaság -, szótárak, klasszikus világirodalmi alkotások fordításaival bővült. A könyvek nagy részét a Magyar Tudományos Akadémia, a Franklin Társulat és az Atheneum Rt. kiadványaiból szerezték be.
A könyvtár gyűjteményét jelentős, főként tudományos műveket tartalmazó hagyatékok megvásárlásával is gyarapította. A kiállítást ezen hagyatékokból állítottuk össze.

Hornyik János könyvtárából

Hornyik János
Hornyik János (1812-1885)

Hornyik János (1812-1885) városi főjegyző, levéltáros, történetíró, a Magyar Történelmi Társulat rendes tagja, az MTA levelező tagja
Kecskemét szülötteként egész életét a város szolgálatában töltötte. A hivatali feladatai mellett jelentős közéleti és tudományos tevékenységet is folytatott. Az 1868 októberében elindult Kecskeméti Lapok újságnak 1880-ig volt a szerkesztője.
A történelem iránti érdeklődésének köszönhetően kutatások és tanulmányok sokasága fűződik nevéhez. Korának nagy felkészültségű történettudósaként tartották számon. Legfontosabb műve a Kecskemét város története oklevéltárral című munka volt, melyet 1860 és 1866 között jelentetett meg 4 kötetben.
A város 1890-ben vásárolta meg latin, magyar és német nyelvű, nagyrészt történeti jellegű kötetekből álló könyvtárát.
A köteteken Hornyik János birtokosi bejegyzései láthatók.

Hornyik János tulajdonosi bejegyzése
Hornyik János tulaqdonosi bejegyzése
Hornyik János tulajdonosi bejegyzése
Hornyik János tulajdonosi bejegyzése
Historia animalium sacra
Historia animalium sacra

Historia animalium sacra … / a Wolfgango Franzio …. – Ed. novissima. – Amstelredami : Joannem Ravesteinium, 1665. – [40], 282 p.

Magyar nyelvű digitalizált változat

Commentatio de initiis, 1801
Commentatio de initiis, 1801
Commentatio de initiis, 1801
Commentatio de initiis, 1801

Commentatio de initiis, ac maioribus jazygum et cumanorum eorumque constitutionibu / a Petro Horváth. – Pestini : Typis Matthiae Trattner, 1801. – 254 p.

Digitalizált változat

Pest-Pilis-Solt vármegye, 1829
Pest-Pilis-Solt vármegye, 1829

Tekintetes nemes Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyéknek természet-tudományi leírása / Barra István, Pesten : Trattner és Károlyi, 1839. 176 p.

Digitalizált változat

Szemere Bertalan: Utazás külföldön, 1840
Szemere Bertalan: Utazás külföldön, 1840

Utazás külföldön / írta Szemere Bertalan. – [1. kiad.]. – Budapest : Magyar Kir. Egyet. Ny., 1840. – 2 köt.

Digitalizált változat

Bajza József: Világtörténet, 1846
Bajza József: Világtörténet, 1846
Hornyik János tulajdonosi bejegyzése

Világtörténet a legrégibb időktől korunkig / írta Bajza [József]. – Pest : Hartleben K. A., 1846.

Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, 1846
Hornyik János tulaqdonosi bejegyzése
Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, 1846
Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, 1846

A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után : Első rész / írta Jászay Pál. – Pest : Hartleben K. A., 1846. – 536 p. : ill.

Digitalizált változat

Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában, 1864
Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában, 1864

Magyarország a török hódítás korában / Salamon Ferencz. – Pest : Heckenast Gusztáv, 1864. – 431 p.

Digitalizált változat

Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek, 1865
Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek, 1865
Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek, 1865
Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek, 1865

Az első Zrínyiek / Salamon Ferencz. – Pesten : Heckenast Gusztáv, 1865. – XVI, 659 p.

Digitalizált változat

Pesty Frigyes könyvtárából

Pesty Frigyes
Pesty Frigyes

Pesty Frigyes (1823–1889) történész, országgyűlési képviselő, az MTA rendes tagja
A fiatalkorát Temesvárott töltő író, újságíró a helyi gazdasági egyesület titkáraként tevékenykedett. 1858-ban indította útjára a Delejtű című, természettudományi és gazdasági cikkeket tartalmazó lapot. Számos jelentős történeti művet is írt. 1863-tól kezdett bele a nevét híressé tevő vállalkozásába, a földrajzi nevek összegyűjtésébe. Ebből készült az 1888-ban kiadott Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben című kötete. Széles érdeklődési körének köszönhetően életében nagyon sok könyvet gyűjtött a tudományok szinte teljes köréből a nyelvészeti és a szépirodalmi művekig. Kecskemét város tanácsa 1898 végén vásárolta meg özvegyétől a 2284 db műből – 4545 db kötet – álló könyvtárát, mely többnyire német nyelvű jogi és szépirodalmi fordításokból állt.
A köteteket Pesty Frigyes Könyvtárából feliratú pecséttel látták el.

Pesty Frigyes exlibrise
Pesty Frigyes exlibrise
Telegdi Miklós: Az keresztyensegnec fondamentomirol..., 1562, 1884
Telegdi Miklós: Az keresztyensegnec fondamentomirol..., 1562, 1884
Telegdi Miklós: Az keresztyensegnec fondamentomirol..., 1562, 1884
Telegdi Miklós: Az keresztyensegnec fondamentomirol..., 1562, 1884
Telegdi Miklós: Az keresztyensegnec fondamentomirol..., 1562, 1884
Telegdi Miklós: Az keresztyensegnec fondamentomirol..., 1562, 1884

Az keresztyensegnec fondamentomirol való rouid keonywechke : ki az Szent irasnac kulomb kulomb heleibol, kerdes es feleles keppen irattatot / … Telegdi Miklos mester altal, Deac nyelwbol Magyar nyelwre forditatot. – [Budapest] : [Franklin], [1884]. – 142 p.

Digitalizált változat

Deáky Filep Sámueé: Az ifju Anacharszis utazása, 1820
Deáky Filep Sámueé: Az ifju Anacharszis utazása, 1820
Deáky Filep Sámueé: Az ifju Anacharszis utazása, 1820

Az ifju Anacharszis útazása Görög-Országban, a bévett időszámítás előtt a negyedik század közepén / Barthelemy apátur … ; francziából fordította Deáky Filep Sámuel. – Kolosváron : Ref. Koll., 1820-21. – 8 db

Digitalizált változat

Császár Ferenc: Allighieri Dante Új élete, 1854
Császár Ferenc: Allighieri Dante Új élete, 1854
Császár Ferenc: Allighieri Dante Új élete, 1854
Császár Ferenc: Allighieri Dante Új élete, 1854

Allighieri Dante Új élete / olaszból ford., … életrajz, bev. és jegyz. Császár Ferenc. – 2. kiad. – Pest : Müller Emil Könyvnyomdája, 1854. – 258 p.

Digitalizált változat

Aszlay József: Szellemi omnibus, 1855
Aszlay József: Szellemi omnibus, 1855

Szellemi omnibus kéjutazásra az élet utain / írta Aszalay József. – Pesten : Beimel J. és Kozma Vazul ny., 1855-57. – 3 db

Digitalizált változat

Graham, Otto: Ausführliches Lehrbuch der Chemie, 1857
Graham, Otto: Ausführliches Lehrbuch der Chemie, 1857

Ausführliches Lehrbuch der Chemie / Graham, Otto. – 3., umgearbeitete Aufl. – Braunschweig : Friedr.Vieweg & Sohn, 1855-1857. – 5 db

Digitalizált változat

Török-magyarkori állam-okmánytár, 1868
Török-magyarkori állam-okmánytár, 1868

Török-magyarkori állam-okmánytár / szerk. és jegyz. Szilády Áron és Szilágyi Sándor. – Pest : MTA, 1868. – 7 db

Digitalizált változat

Anglia története, 1875
Anglia története, 1875

Anglia története II. Jakab trónralépése óta / Macaulay. – Budapest : MTA, 1875-. – 6 db

Digitalizált változat

Gőthe lyrai költeményei, 1875
Gőthe lyrai költeményei, 1875

Gőthe lyrai költeményei / ford. Szász Károly. – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1875. – 281 p.

Digitalizált változat

Goldziher Ignác: Az iszlám, 1881
Goldziher Ignác: Az iszlám, 1881

Az iszlám : tanulmányok a muhammedán vallás története köréből / írta Goldziher Ignácz. – Budapest : MTA, 1881. – 412 p.

Digitalizált változat

Török történetírók, 1893

Török történetírók / ford. és jegyzetekkel kisérte Karácson Imre, Thúry József. – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1893-1916. – 5 db, 1. k. 433 p.

Digitalizált változat

Pócsy György könyvtárából

Pócsy György (1852-1896) királyi közjegyző
Nagy műveltségű, irodalom- és művészetpártoló közéleti személyiség volt. Felesége Katona Blanka, Katona Zsigmond gyógyszerész lánya volt. A házaspár Kecskemét kulturális életének szervezésében központként működött, házukban rendszeresen tartottak művész-estéket. Náluk alakult meg a Katona József Kör 1891-ben. Felesége is jelentős közéleti szereplő volt : elnöke lett a Nőegyletnek, a Rongyos Egyletnek, még több más jótékonysági szervezetnek és ő alapította meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSz) kecskeméti csoportját is. A közjegyző gazdag szépirodalmi és művészeti kötetekből álló könyvtárat hozott létre. Korai halálával özvegye eladta azt Kecskemét városának.
A hagyatékából származó könyveket a nevével ellátott pecséttel jelölték.
Pócsy György hagyatékából 1898-ban (10 kötet) és 1924-ben (3 kötet) is vásárolt a könyvtár.

Mayr Fyörgy: A társadalmi élet törvényszerűsége, 1881
Mayr György: A társadalmi élet törvényszerűsége, 1881

A társadalmi élet törvényszerűsége : statisztikai tanulmányok / Mayr György. – Budapest : MTA, 1881. – XVI, 348 p.

Digitalizált változat

Benvenuto Cellini önéletírása, 1890
Benvenuto Cellini önéletírása, 1890

Benvenuto Cellini önéletírása / olaszból ford. és jegyz. Szana Tamás. – Budapest : Ráth Mór, 1890. – 2 db

Digitalizált változat

Burckhardt Jakab: A renaissancekori műveltség Olaszországban, 1895

A renaissancekori műveltség Olaszországban / írta Burckhardt Jakab. – Budapest : MTA, 1895-1896. – 2 db

Digitalizált változat

Kada Elek könyvtárából

Kada Elek
Kada Elek

Kada Elek (1852-1913) író, újságíró, polgármester. A széles látókörű, nagy tudású és nagy műveltségű jogász régészként, íróként, újságíróként is tevékenykedett, politikusként két ciklusban volt Kecskemét országgyűlési képviselője. 1897-től polgármesterként a város minden területére kiható városfejlesztésbe fogott. A nevével fémjelzett, aranykornak is nevezett időszak máig ható eredményei indították el Kecskemétet a századfordulón a fejlődés útján. Özvegye a polgármester könyvtárának 48 darabját férje halála évében eladta a városi könyvtár részére.

A Függetlenségi Párt / Mocsáry Lajos. – Budapest : Rényi Károly, 1906. – 27 p.

Oppel Jenő: Cegléd a török alatt, 1908

Czegléd a török alatt / Oppel Jenő . – Czegléd : Nagy Elek, 1908. – 143 p.

Digitalizált változat

Lesznai Anna: Hazajáró versek, 1909
Lesznai Anna: Hazajáró versek, 1909
Lesznai Anna: Hazajáró versek, 1909
Lesznai Anna: Hazajáró versek, 1909
Lesznai Anna: Hazajáró versek, 1909
Lesznai Anna: Hazajáró versek, 1909
Lesznai Anna: Hazajáró versek, 1909

Hazajáró versek : költemények / Lesznai Anna ; [a czímlapot Falus Elek rajzolta]. – Budapest : Nyugat, 1909. – 79 p.

A nagybányai jubiláris képkiállítás illusztrált katalógusa, 1912
A nagybányai jubiláris képkiállítás illusztrált katalógusa, 1912
A nagybányai jubiláris képkiállítás illusztrált katalógusa, 1912

A nagybányai jubiláris képkiállítás illusztrált katalogusa : 1912 / összeáll. Börtsök Samu és Réti István. – Nagybánya : Nánásy István Könyvnyomdája, 1912. – 127 p.

Honéczy Aladár: Árpád sírjának kutatása, 1912
Honéczy Aladár: Árpád sírjának kutatása, 1912
A nagybányai jubiláris képkiállítás illusztrált katalógusa, 1912

Árpád sírjának kutatása / Honéczy Aladár. – Budapest : Németh József könyvkereskedése, 1912. – 71 p.

Maeterlinck: A szegények kincse, 1912

A szegények kincse / Maeterlinck ; ford. Bölöni György. – Budapest : Révai, 1912. – 267 p.

Oppenheimer: Állam, 1912

Az állam / Oppenheimer ; szerkeszti Pogány József, fordította Sebestyén Ede. – [Budapest] : Révai, 1912. – 312 p.

Szilády Áron könyvtárából

Szilády Áron
Szilády Áron


Szilády Áron (1837 – 1922) református lelkész, irodalomtörténész, nyelvész, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
A kiskunhalasi származású tudós már középiskolai tanulmányai alatt több nyelvet is elsajátított. Beszélt latinul, görögül, franciául németül, angolul, olaszul, holland és török nyelven. Majd az egyetemi évek alatt egyre inkább az orientalista tudományok felé fordult, ezért tökéletesen megtanult héberül, arabul és perzsául is. Összesen 27 nyelven írt és olvasott. Iskolai tanulmányai befejezése után református lelkészként szolgált. 1893-tól haláláig Kiskunhalason élt, ahol a város szellemi vezérének tartották, sokat tett a város kulturális fejlődéséért. Neki köszönhető a református gimnázium felépítése. A református egyházban magas pozíciókat is betöltött és 1865 és 1878 között Halas szabadelvű párti országgyűlési képviselője is volt. Tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, 1861-től a Magyar Tudományos Akadémiának és irodalomtörténészként 1893-tól haláláig az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője is volt. 1896-ban a budapesti és a kolozsvári egyetem díszdoktorává avatták. Tudományos munkásságának fontos részét alkotta a magyar nép származásának vizsgálata, s e tekintetben a török eredet híve volt. Ezt a meggyőződését közel-keleti útjai is megerősítették.
Hagyatékát 1926-ban vásárolta meg a könyvtár.

Halála után örökösei eladták felbecsülhetetlen értékű könyvtárát.
A hagyatékot Kecskemét vásárolta meg a város könyvtára számára : 4035 db mű, 80 db folyóirat közel ezer évfolyama, 110 db keleti nyelvű kézirat és nyomtatvány, 130 db régi magyar könyv (1711 előtt készült könyvek, könyv- és kultúrtörténeti ritkaságok).
Könyvtárának darabjait a gyűjteményét jelölő pecséttel látták el.

Szilády Áron hagyatékáról a Magyar Könyvszemle is beszámolt:

Zsinka Ferenc: Szilády Áron hagyatéka Kecskemétre került. Magyar Könyvszemle, 30. új évf. 1-4. sz. (1923), p. 278-281.

Szent Pál levelei, 1533, 1883
Szent Pál levelei, 1533, 1883
Szent Pál levelei, 1533, 1883
Szent Pál levelei, 1533, 1883
Szent Pál levelei, 1533, 1883
Szent Pál levelei, 1533, 1883
Szent Pál levelei, 1533, 1883

Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae : az Zenth Paal leueley magyar nyeluen / ford. Komjáti Benedek. – Budapest : Franklin Társulat, 1883. – 491 p.

Digitalizált változat

Telemakusnak az Ulisses fiának bujdosásai, 1783
Telemakusnak az Ulisses fiának bujdosásai, 1783
Telemakusnak az Ulisses fiának bujdosásai, 1783

Telemakusnak az Ulisses fiának bujdosásai [Nyomtatott szöveg] / … frantzia nyelven írt Feneloni Sálignák Ferentz … ; magyarra fordított … Zoltán Jo’sef. – Kolosváratt : Reform. Kollégium Betüivel Kaprontzai Ádám által, 1783. – [18], 587 p.

A 18. század egyik legnépszerűbb könyve. A francia Fénelon püspök erkölcsi-politikai tanregényéért egyformán lelkesedtek annak idején a konzervatív körök, a felvilágosodás hívei, de még a forradalmárok is. Fénelon ugyanis a homéroszi mondakörből választott téma ürügyén saját korának bírálatát írta meg, nem kímélve az uralkodót, XIV. Lajost és közvetlen környezetét sem. A könyv egész Európában elterjedt, sok nyelvre lefordították. Akkoriban két magyarra fordított változata volt ismeretes : Haller László és Zoltán József munkája.
Adatforrás: Honterus jegyzék, 56. aukció, 107. tétel

Dugonics András: Jeles történetek, 1794
Dugonics András: Jeles történetek, 1794
Dugonics András: Jeles történetek, 1794
Dugonics András: Jeles történetek, 1794

Jeles történetek / mellyeket a’ magyar játék-színre alkalmaztatott Dugonics András . – Pesten : Füskúti Landerer Mihály költségén és betüivel, 1794. – 2 db

Digitalizált változat: 1. kötet, 2. kötet

Édes Gergely' íramati és danái, 1803
Édes Gergely' íramati és danái, 1803
Édes Gergely' íramati és danái, 1803

Édes Gergely’ íramati és danái : epigrammata & odae. – Vátzonn : Máramarossi Gottlieb Antalnál, 1803. – 212 p.

Dayka Gábor' versei, 1813
Dayka Gábor' versei, 1813
Dayka Gábor' versei, 1813
Dayka Gábor' versei, 1813

Újhelyi Dayka Gábor’ versei / öszveszedte ‘s kiadta barátja Kazinczy Ferencz. – Pesten : Trattner Mátyás betüivel, 1813. – 243, [20], XLVIII, [7] p.

Digitalizált változat

Gvadányi József: Ronto Pálnak magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak életek, 1816
Gvadányi József: Ronto Pálnak magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak életek, 1816
Gvadányi József: Ronto Pálnak magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak életek, 1816
Gvadányi József: Ronto Pálnak magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak életek, 1816
Gvadányi József: Ronto Pálnak magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak életek, 1816

Ronto Pálnak magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak életek’ : földön, tengereken álmélkodásra méltó történettyeiknek, ‘s véghez vitt dolgaiknak le-írása / a’ mellyet hazánk dámáinak kedvekért versekbe foglalt gróf Gvadányi József …. – [2. kiad.]. – Posonban : Wéber Simon Péter betűivel, 1816. – XX, 548 p.

Digitalizált változat: Eredeti oldalképek; Javított szöveg

Fogarasi János: Diákmagyar müszókönyv a' Magyarhoni törvény- és országtudománybul, 1833
Fogarasi János: Diákmagyar müszókönyv a' Magyarhoni törvény- és országtudománybul, 1833
Fogarasi János: Diákmagyar müszókönyv a' Magyarhoni törvény- és országtudománybul, 1833

Diákmagyar müszókönyv a’ Magyarhoni törvény- és országtudománybul / írta Fogarasi D. János . – Pesten : Kilián György, 1833. – XXIV, 50, [1] p.

Alexandriai Szent Katalin verses legendája, 1855
Alexandriai Szent Katalin verses legendája, 1855
Alexandriai Szent Katalin verses legendája, 1855

Alexandriai Szent Katalin verses legendája : ugyanazon szentnek két kisebb prózai életével együtt : régi codexekből, nyelvjegyzetekkel / kiadta Toldy Ferenc. – Pest : Landerer és Heckenast, 1855. – XXXIX, 287 p.

Digitalizált változat

Régi magyar passió rajzokkal, 1856
Régi magyar passió rajzokkal, 1856
Régi magyar passió rajzokkal, 1856
Régi magyar passió rajzokkal, 1856

Régi magyar passió rajzokkal : adalékul a középkori magyar irodalom és rajzművészet ismeretéhez / … kiadta Toldy Ferenc. – Pest : Eggenberger Ferdinánd, 1856. – XV, 260 p.

Digitalizált változat

Csokonai album, 1861
Csokonai album, 1861
Csokonai album, 1861

Csokonai album / szerk. és kiad. Kulini Nagy Benő. – Debreczen : Város nyomdája, 1861. – 317, [3] p.

Katona József: A borzasztó torony, 1880
Katona József: A borzasztó torony, 1880
Katona József: A borzasztó torony, 1880
Katona József: A borzasztó torony, 1880
Katona József: A borzasztó torony, 1880
Katona József: A borzasztó torony, 1880
Katona József: A borzasztó torony, 1880

Katona József összes művei / Katona József. – Budapest : Aigner Lajos, 1880. 3. köt., A borzasztó torony ; Aubigny Clementia ; A mombelli grófok ; Költemények. – 1880. – 312 p.

Imre Lajos: Heltai Gáspár meséinek eredete és nyelve, 1885
Imre Lajos: Heltai Gáspár meséinek eredete és nyelve, 1885

Heltai Gáspár meséinek eredete és nyelve / írta Imre Lajos . – Kolozsvártt : Gámán János örökösénél, 1885. – 42 p.

Kálmány Lajos: Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban, 1893
Kálmány Lajos: Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban, 1893
Kálmány Lajos: Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban, 1893

Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban : mythologiai tanulmány / írta Kálmány Lajos. – Szegeden : Bába Sándor könyvnyomdája, 1893. – 74 p.

Digitalizált változat

Thúry Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográphiája, 1912
Thúry Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográphiája, 1912
Thúry Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográphiája, 1912
Thúry Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográphiája, 1912
Thúry Zsigmond: A szombatos kódexek bibliográphiája, 1912

A szombatos kódexek bibliográphiája : különös tekintettel azok énektartalmára / írta Thúry Zsigmond. – Mezőtúron : Borbély Gyula, 1912. – 161 p.

Szilády Károly könyvtárából

Szilády Károly

Szilády Károly (1865–1934) Levéltáros, múzeum és könyvtárigazgató 1888-ban bölcsészdoktorátust szerezett Három évig tanított a református kollégiumban. Kada Elek 1897-ben alkalmazta a levéltárban őrzött könyvgyűjtemény gondozására.1901-től a levéltár, múzeum és könyvtár vezetése az ő kezében volt. 1911-től hivatalosan is múzeum- és könyvtárigazgatói kinevezést kapott.
Az itt bemutatott hagyatékokkal az ő vezetése idején gazdagodott a könyvtár. 1934. július 24-én, nyugdíjba vonulása után nem sokkal elhunyt.
Könyvhagyatéka még halála évében a könyvtár tulajdonába került.

Budai Ferenc: Magyarország polgári históriája, 1804
Budai Ferenc: Magyarország polgári históriája, 1804
Budai Ferenc: Magyarország polgári históriája, 1804
Budai Ferenc: Magyarország polgári históriája, 1804
Budai Ferenc: Magyarország polgári históriája, 1804
Budai Ferenc: Magyarország polgári históriája, 1804

Magyar ország polgári históriájára való lexicon, a’ XVI. század végéig / kész. … Budai Ferentz … ; kiad. Budai Ésaiás …. – [1. kiad.]. – Nagy-Váradonn : Máramarossi Gottlieb Antalnál, 1804-1805. – 3 db

Ertsei Dániel: Philosophia historiája, 1825
Ertsei Dániel: Philosophia historiája, 1825
Ertsei Dániel: Philosophia historiája, 1825
Ertsei Dániel: Philosophia historiája, 1825

Philosophia’ historiája / irta Ertsei Dániel. – Debreczenbenn : ny. Tóth Ferentz, 1825. – 193 p.

Digitalizált változat: 1. kötet, 2. kötet, 3. kötet

Kisfaludy Sándor összes regéi, 1881
Kisfaludy Sándor összes regéi, 1881
Kisfaludy Sándor összes regéi, 1881
Kisfaludy Sándor összes regéi, 1881

Kisfaludy Sándor összes regéi / Kisfaludy Sándor. – Budapest : Franklin, 1881-1882. – 421 ; 349 p.

Az arany legenda, 1886
Az arany legenda, 1886

A tragikum / írta Beöthy Zsolt. – Budapest : Franklin Társulat, 1885. – 640 p.

Digitalizált változat

Az ezeréves Magyarország, 1896
Az ezeréves Magyarország, 1896
Az ezeréves Magyarország, 1896
Az ezeréves Magyarország, 1896
Az ezeréves Magyarország, 1896
Az ezeréves Magyarország, 1896
Az ezeréves Magyarország, 1896

Az arany legenda / irta Longfellow W. Henrik ; … ford. Jánosi Gusztáv. – Budapest : Franklin, 1886. – 200 p.

Elliot, G.: A vízi malom, 1897
Elliot, G.: A vízi malom, 1897

Az Árpádok története / irta Sebestyén Gyula. – Budapest : Franklin Társulat, 1895. – 272 p.

Digitalizált változat

Ráskai Gáspár: Egy szép história, 1898
Ráskai Gáspár: Egy szép história, 1898
Ráskai Gáspár: Egy szép história, 1898
Ráskai Gáspár: Egy szép história, 1898
Ráskai Gáspár: Egy szép história, 1898

Egy szép história az vitéz Franciscórul és az ő feleségéről / Ráskai Gáspár ; bev. Szilády Áron. – Budapest : Franklin-Társulat, 1898. – 61 p.

Az eredeti, 1574-es kiadás digitalizált változata

Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája, 1899
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája, 1899
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája, 1899
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája, 1899

Budai Ali basa históriája / írta Tinódi Sebestyén ; jegyz. Szilády Áron. – Budapest : Franklin Társulat, 1899. – 36 p.

Horváth Mihály könyvtárából

Horváth Mihály

Horváth Mihály (1859-1937) orvos, országgyűlési képviselő
A kecskeméti születésű orvos nagy tekintélyre tett szert hivatásában és közéleti szerepvállalása miatt is : tagja volt több egyesületnek, részt vett a kecskeméti kaszinó épületének megtervezésében, 1910 és 1918 között országgyűlési képviselőként is tevékenykedett, a református egyházban is fontos pozíciókat töltött be. Széles körű publicisztikai tevékenységet folytatott, írásai tudományos és közéleti lapokban is megjelentek.
Halála után több mint 1000 kötetből álló tudományos és orvosi szakkönyveket tartalmazó könyvtárát a városi könyvtár részére vásárolta meg a tanács.
Horváth Mihály hagyatéka 1937-ben került a könyvtárba.

Schonbauer: Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae, 1809
Schonbauer: Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae, 1809
Schonbauer: Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae, 1809
Schonbauer: Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae, 1809
Schonbauer: Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae, 1809

Minerae metallorum Hungariae et Transilvaniae / exposuit Vincentius Schönbauer. – Viennae : apud Schaumburg et soc., 1809-1810. – 2 db

Digitalizált változat: 1/1. kötet, 1/2. kötet, 2. kötet

Horváth János: Az öröklött kórokrul, 1844
Horváth János: Az öröklött kórokrul, 1844
Horváth János: Az öröklött kórokrul, 1844

Az öröklött kórokrul / … értekezett Horváth János = Dissertatio inauguralis medica de morbis haereditariis quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis et directoris spectabilis domini decani … / submittit Joannes Horváth. – Pesten : Landerer és Heckenast, 1844. – 29, [1] p.

Digitalizált változat

Haeckel: Az élet csodái, 1911
Haeckel: Az élet csodái, 1911
Haeckel: Az élet csodái, 1911
Haeckel: Az élet csodái, 1911

Az élet csodái / Ernst Haeckel ; ford. Czóbel Ernő, Fülöp Zsigmond, Veres Mihály. – Budapest : Athenaeum, 1911. – 2 db

A primitív ember, 1911
A primitív ember, 1911
A primitív ember, 1911

A primitív ember hajdan és most : a kezdetleges ember élete, szokásai, foglalatosságai, nyelve, hite, művészete, mesterségei, kalandjai, játékai stb. / írta G. F. Scott Elliot ; ford. Schöpflin Aladár. – Budapest : Franklin Társulat, 1911. – 392 p.

Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912
Justus Perthes's See-Atlas, 1912

Justus Perthes’s See-Atlas : Eine Erganzung zu Justus Perthes’s Taschen-Atlas / … bearbeitet Hermann Habenicht. – 9. Aufl. – Gotha : Justus Perthes, 1912. – 48 p.

Digitalizált változat

Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913
Justus Perthes's Taschen-Atlas, 1913

Justus Perthes’s Taschen-Atlas / vollstandig neu bearbeitet von Hermann Habenicht. – 50. Aufl. – Gotha : Justus Perthes, 1913. – 80 p. : ill.

Digitalizált változat

Mayer Ferenc Az orvostudomány története, 1927
Mayer Ferenc Az orvostudomány története, 1927
Mayer Ferenc Az orvostudomány története, 1927
Mayer Ferenc Az orvostudomány története, 1927
Mayer Ferenc Az orvostudomány története, 1927
Mayer Ferenc Az orvostudomány története, 1927
Mayer Ferenc Az orvostudomány története, 1927

Az orvostudomány története : orvosok és a kulturtörténelem művelői részére / írta … Mayer Ferenc Kolos ; átnézte és az előszót írta Magyary-Kossa Gyula. – Budapest : Eggenberger, 1927. – XII, 286 p. : ill.

Digitalizált változat

Megszakítás