Közigazgatás

Az 1960-1990-es évek meghatározó irányító szervei a tanácsok voltak. Az adatbázisban számos plakát, egyéb nyomtatvány dokumentálja működésüket (pl. tanácsülési meghívók, vagy a tanácsok által hozott lakossági rendeletek közlései– utóbbiak teljes szöveggel). A dokumentumok között nagy számban találhatók a tanácsok választásával kapcsolatos hirdetmények, felhívások, tájékoztatók is, melyeken a választókerületek és szavazókörök jegyzéke, a tanácstagjelöltek névsora olvasható. A jelzett időszakból – 1958-tól 1994-ig – szinte valamennyi tanácsi választással kapcsolatban találunk dokumentumot a megye több településére vonatkozóan. Néhány, az 1971, 1989, és 1994. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos plakát is szerepel a válogatásban.
Ezekre a plakátokra és aprónyomtatványokra sokáig inkább az egyszerű, szöveges megjelenés volt jellemző, csak az 1990-es években válnak színesebbé, kiegészülve a jelöltek fotóival, a jelölő szervezetek emblémáival.

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

 1. Keresse meg, milyen alkalomból rendeztek ünnepi tanácsüléseket a településeken!
 2. Keressen tanácsi rendeleteket!
 3. Mely években tartottak tanácsi választásokat az adatbázisban lévő dokumentumok alapján?
 4. Keressen a lakosság felé intézett tanácsi felhívásokat!
 5. A megyei tanács működésével kapcsolatban keressen dokumentumokat!

Gazdasági élet

Az 1960-1990 közötti szocialista gazdasági korszakra ad betekintést a plakátok és aprónyomtatványok egy része. Az ipar és a kereskedelem mellett a mezőgazdasági szövetkezetek működésével kapcsolatos dokumentumok is találhatók az adatbázisban. A kezdetben csak szöveges felhívások, hirdetések, tájékoztatók később már színesebb, informatívabb formában jelentek meg. A gyári munkásfelvételekről, a gyárak működéséről, termékeiről szóló hirdetések révén a gazdasági élet néhány jelentősebb szereplőjéről is képet kapunk (pl. Bajai Pamutfonóipari Vállalat, Kecskeméti Konzervgyár, Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat, stb.)
Az áruházakat és azok kínálatát mutatják be a kereskedelmi hirdetések (Szivárvány Kisáruház, Centrum Áruház és más települések kereskedelmi egységei is), esetenként több oldalas termékismertetőkkel.
A mezőgazdaság területéről a termelőkhöz szóló felhívások és hirdetések, a mezőgazdasági rendezvényekkel (kiállítások, termelőszövetkezeti zárszámadások, címátadó ünnepségek) kapcsolatos meghívók olvashatók a válogatásban. Valamennyi dokumentum érdekes adalékokkal szolgál a korszak gazdaságtörténetéhez és helytörténetéhez..

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

 • Milyen gyárak, vállalatok működtek a megyében? Nevezzen meg ötöt közülük!
 • Keressen öt kereskedelmi reklámot!
 • Keressen munkásfelvétellel, álláshirdetéssel kapcsolatos dokumentumokat!
 • Milyen iparágak szerepelnek az adatbázisban?
 • Keressen áruházakkal kapcsolatos dokumentumokat, adja meg a nevüket is!
 • Milyen mezőgazdasági szerződések találhatók az adatbázisban?
 • Keressen állattenyésztéssel kapcsolatos dokumentumokat!
 • Nevezzen meg mezőgazdasági termelőszövetkezeteket!
 • Milyen szakmunkásokkal kapcsolatos dokumentumok jelennek meg az adatbázisban?
 • Keressen a gazdasági élettel kapcsolatos dokumentumokat az 1980-as évekből!

Társadalmi ünnepek

A társadalmak életében mindig nagy szerepe volt az ünnepeknek, a családi ünnepektől kezdve a közösségi vagy a nagyobb városi, országos ünnepekig. Az adott korszak politikai, társadalmi berendezkedése természetesen erősen befolyásolta az ünnepek tartalmát.
Az 1960-1990 közötti időszak legjelentősebb ünnepei a nagyobb történelmi eseményekhez köthető, ideológiailag fontos állami ünnepek voltak. Ezek megünneplése nemcsak országos, hanem helyi szinten is kötelező volt, minden kisebb-nagyobb közösség (település, munkahely, iskola, óvoda) számára külön-külön.
A dokumentumok sok kisebb, de a közösségek számára annál fontosabb eseményről is tanúskodnak. Ilyenek voltak egy-egy település életében a helyi évfordulók, személyek és intézmények jubileumai (pl. Kiskőrösön a Petőfi Sándor emlékév vagy a város alapításának évfordulói), a közösség egészét megmozgató iskolai ünnepségek (új iskola átadása), az úttörő- és KISZ-élettel kapcsolatos programok, a pedagógusnap, a gyermeknap, az anyák napja, a települési fesztiválok, falunapok (Flóra Virágfesztivál, Folklórfesztiválok, Népzenei Találkozók). Sok ballagási meghívó is szerepel az adatbázisban, amelyek a településeken működő iskolákról és tanulóikról adnak képet.
A dokumentumok érzékeltetik az ünneplési szokások sokszínűségét és koronkénti változását, bemutatják az ünneplő szervezeteket és személyeket. Az ünnepek tartalmának változásai mellett a nyomtatványok külső megjelenése is átalakult, az egyszerű szöveges formát a tartalmilag és vizuálisan is színesebb, vonzóbb kiállítású plakátok és aprónyomtatványok váltották fel.

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

1. Keressen állami ünnepekkel kapcsolatos dokumentumokat!

2. Válasszon ki öt úttörőmozgalomról szóló  történést!

3. Keresse, meg milyen gyermeknapi programokat szerveztek az 1990-es években!

4. Keressen az anyák napjával és a pedagógusnappal kapcsolatos  ünnepségeket!

5. Milyen dokumentumokat talál a középiskolák iskolai ünnepségeiről?

6.  Keresse meg hogyan ünnepelte egy-egy település a településhez fűződő jelentősebb évfordulókat!

7. Hasonlítsa össze, hogyan változott az általános iskolai meghívók külseje az 1980-as években!

8. Keressen a KISZ szervezésében megvalósult ünnepi programokat!

9. A hivatalos állami ünnepségeken kívül milyen egyéb ünnepséget szervezett egy-egy gazdasági szervezet, testület, tanács?

10. Az egyházak működésével kapcsolatban milyen ünnepi programokat talál az adatbázisban (nem naptári ünnepek)?

Sportesemények

Az 1960-1990 közötti időszakban fontos közösségformáló szerepe volt a helyi sportéletnek, a nagy tömegeket összefogó és megmozgató sporteseményeknek.
Szinte minden nagyobb településen alakult sportegyesület, annak létezett baráti köre, és a közösség életében nagy jelentőséggel bírt az ilyen szervezetek által lebonyolított programokon való részvétel. A sportesemények kínálata igen széles és színes volt, a labdarúgó mérkőzéstől a helyi sportversenyeken, iskolai tornákon, sportbálokon át a nagyobb létszámmal, különböző sportágakban megrendezett spartakiádokig.
A digitalizált anyagban a kecskeméti sportesemények dokumentumai a legszámottevőbbek. Emellett igen jelentős sportélet volt Baján, ahol több egyesület is működött (Bajai Bácska, Bajai Honvéd Vízi Klub), és a kézilabdától a vízi sportokig számos sportágban jeleskedtek a sportolók. Ezen kívül több más település sportéletének megismerését is lehetővé teszi az adatbázis, mely a plakátok mellett a nagyszámú aprónyomtatvány segítségével a dokumentumok külső megjelenésének sokszínűségét is bemutatja.

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

 1. Nevezzen meg öt sportágat, amelyek megjelennek az adatbázisban!
 2. Nevezzen meg öt konkrét sporteseményt!
 3. Keresse meg, melyik sportágból rendezték a legtöbb eseményt, majd keressen öt egyesületet hozzá!
 4. Nevezzen meg öt bajai sportegyesületet!
 5. Válasszon ki öt jelentősebb bajai sportrendezvényt!
 6. Nevezzen meg öt kisebb településen működő sportegyesületet!
 7. Keressen öt diáksporttal kapcsolatos dokumentumot!
 8. Keressen nagyobb városokban működő sportegyesületeket!
 9. Válasszon ki jubileumukat ünneplő sportegyesületeket!
 10. Keressen megyei sportlétesítményeket, melyek helyszínei voltak az eseményeknek!

Színházi előadások

A Kecskeméti Katona József Színház már az 1960-1990 közötti években is jelentős szerepet töltött be a magyar színjátszás palettáján. A színház által előadott darabok egy része természetesen idomult a korszak ideológiai elvárásaihoz (szovjet/orosz szerzők művei), de az előadások nagyobb hányadát a világirodalom klasszikusainak színpadi művei alkották. A műfaji sokszínűség (dráma, vígjáték, zenés darabok) és szakmai igényesség mellett a magas színvonalat biztosította, hogy a színház társulatában a magyar színházművészet legnagyobb alakjai között számon tartott színészek, rendezők, dramaturgok is jelen voltak (Gábor Miklós, Koncz Gábor, Udvaros Béla, Jancsó Miklós, Ruszt József). Színesíti és gazdagítja a színházzal kapcsolatos dokumentumanyagot, hogy a kezdetben egyszerűbb, szöveges plakátok után a színház plakátjait neves képzőművészek (pl. Pócs Péter, Orosz István) tervezték.
A Katona József Színház jelentős kultúrmissziót is betöltött előadásaival, hiszen a társulat Kecskeméten kívül Baján és más városokban is rendszeresen fellépett. Az adatbázisban ezekről a fellépésekről is számos dokumentum található.
A Ciróka Bábszínház műsorait hirdető plakátok küllemüket tekintve is üde színfoltjai a gyűjteménynek. A digitalizált anyag az említett időszakon túl, a 2000-es évekig tartalmaz plakátokat, színlapokat, műsorterveket, melyeken szerepel a színpadi mű címe, szerzője, a szereposztás, az előadások helye és ideje.

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

 1. Keresse meg, mikor játszották a Bánk bán című drámát a Katona József Színházban!
 2. Nevezzen meg rendezőket a Katona József Színházból!
 3. Válasszon ki öt alkalmat a Katona József Színház vendégjátékaiból!
 4. Milyen darabokat rendezett Udvaros Béla a Katona József Színházban az 1960-as években?
 5. Hány alkalommal adtak elő Shakespeare-darabot a Katona József Színházban?
 6. Válasszon ki öt műsornaptárat az 1980-as és az 1990-es évekből. Hasonlítsa össze, milyen bérleteket adott ki a színház!
 7. Keressen zeneszerzőket, akik a Katona József Színház zenés vígjátékainak zenéjét írták!
 8. Kik tervezték a Ciróka Bábszínház plakátjait? Nevezzen meg öt művészt közülük!
 9. Válasszon ki öt felnőtteknek szóló előadást a Ciróka Bábszínház repertoárjából!
 10.  Keresse meg, milyen magyar szerzők által írt darabokat adott elő a  Katona József Színház társulata az 1980-as években?

Kulturális rendezvények

Az 1960-as – 1990-es évek időszaka mai szemmel nézve nemcsak társadalmi berendezkedését tekintve, hanem ennek lenyomataként kulturális életét illetően is különleges.
Rendezvények sokasága és sokszínűsége jellemzi, ugyanakkor sajátos tartalom és hangulat is. A plakátok és aprónyomtatványok nemcsak információt közvetítettek, hanem az adott korszak művészi kifejezési módját is bemutatták, az idő előrehaladtával egyre színesebb formában.
A dokumentumok jól érzékeltetik a kulturális kínálat gazdagságát és tartalmi sokféleségét. Irodalmi rendezvények, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók zajlottak a korszak neves szerzőivel, irodalom-történészeivel, komoly- és könnyűzenei rendezvények ismert előadókkal, ismeretterjesztő előadások sokasága a megye szinte összes településén egy-egy szakterület jeles képviselőivel. Színházi és táncszínházi előadások, képzőművészeti rendezvények, kiállítások is nagy számban szerepelnek a dokumentumokon.
A plakátokon, meghívókon a korszak legjelesebb – nem ritkán ma is népszerű és elismert – előadóinak, együtteseinek, képzőművészeinek, íróinak nevével találkozhatunk. Az irodalomban Czine Mihály, Hegedűs Géza, Buda Ferenc; a komolyzenében a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar; a könnyűzenében Koncz Zsuzsa, Zorán, az LGT; a táncművészetben a Kecskemét Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes; a képzőművészetben Tavaszy Noémi, Bozsó János, Pálffy Gusztáv; az ismeretterjesztésben Czeizel Endre, Reisinger János , és még sorolhatnánk – mindannyian a legmagasabb színvonalat képviselték az adott területen.
Egyéb szórakozási lehetőségekről is tájékozódhatunk: olvashatók a legtöbb város havi moziműsorai filmajánlókkal, a korszakra jellemző, nagy hagyományokkal rendelkező kabarék, bálok, műsoros estek és a sokak által kedvelt cirkuszi előadások meghívói, plakátjai.
A bemutatott rendezvények többnyire a művelődési házak szervezésében valósultak meg (a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ, a bajai József Attila Művelődési Ház vagy a gyermekprogramok sokaságát és sokféleségét szervező ifjúsági és úttörőházak), de jelen vannak a könyvtárak, múzeumok, iskolák és egyéb szervezetek által hirdetett és rendezett programok is.

Kiemelt ajánlatunk:

Böngészés a gyűjteményben >>

Kérdések a téma feldolgozásához:

1. Keressen és nevezzen meg tíz mozit az adatbázisban!
2. Soroljon föl tíz, különböző településen működő művelődési házat!
3. Keressen tíz, művelődési házak által szervezett programot!
4. Milyen zenei rendezvények jellemezték az 1980-as évek zenei életét? Soroljon föl tízet belőlük!
5. Keressen tíz képzőművészeti kiállítást, nevezze is meg ezeket!
6. Keressen tíz, egy-egy településhez köthető visszatérő nagyrendezvényt (pl. Flóra Virágfesztivál)!
7. A szórakozás egyik kedvelt módja a bál volt az 1960-as 1970-es években. Keressen tíz féle bált az időszakból!
8. Baja város kulturális életéből keressen tíz különböző programot!
9. Soroljon föl tíz olyan vendég programot, aminek a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Ház csak a helyszíne volt!
10. Keressen tíz, a fiataloknak szervezett kulturális programot!

Megszakítás