Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta (1923-1973)

Ének és zenetanár, iskolaigazgató

Budapesten született 1923. március 17-én. Mindkét szülői ágon kecskeméti, ill. Kecskemét környéki származású, de gyermekkora már a Dunántúlon telt. Édesapja a kecskeméti jogakadémia hallgatója volt, a helyi kórus tagja. Tanulmányai befejezése után Szekszárdra került, ahol megyei aljegyzői kinevezést kapott. Családja is követte, ezért Szentkirályi Márta itt végezte el az elemi és a polgári iskolát 1929-től 1937-ig. Édesanyja a család anyagi nehézségei miatt nem tanulhatott, de gyakran helyettesítette nagyapját vagy nagybátyját azok tanítói állásában.
A budapesti Csalogány utcai tanítóképző elvégzése után 1942-ben került Kecskemétre, ahol szeptember 23-án tette le az egyházi tisztviselők esküjét a Horthy Miklós Református Tanítóképző Intézetben. Nevelőnői állásra alkalmazták egy év próbaidőre, majd ennek letelte után, 1944. szeptember 1-től rendes tanulóotthoni nevelővé választották. Miután letette a gyakorlóiskolai tanítói vizsgát és megszerezte az énekszaktanítói képesítést, a gyakorlóiskola minden osztályában éneket és karéneket tanított. Míg a gyakorlóiskolában dolgozott, folyamatosan dicsérték és elismerték énektanítói alkalmasságát. Ezt bizonyítja az is, hogy az iskolafenntartó református egyház egy évi tanulmányi szabadságot adott számára. A fizetés nélküli tanulmányi idő alatt magántanítványokat fogadott. A család nehéz anyagi körülményei miatt azonban nem tanulhatott tovább, Pesten sem maradhatott, vissza kellett térnie Kecskemétre. Énekben, zenében és a karvezetésben is állandóan képezte magát és a kecskeméti énekkultúráért is sokat tett. 1948-ban a nem szakos éneket tanító pedagógusok számára tartott tanfolyam és az 1949-ben tartott szakosító tanfolyam ének mellékszakának előadója volt. A Kecskemét városi Zenei Munkaközösség titkári tisztét is betöltötte. 1949-től 1951-ig megyei ének szakfelügyelő.
1947-ben zeneóvodát szervezett és vezetett, de az óvodások énektanítása mellett a gyakorlóiskolai oktatásban is szerette volna bevezetni a mindennapi énekórát, erre azonban sokáig nem kapott engedélyt. Ének-zenei szakirányú iskolát szeretett volna létrehozni, ahol az első osztálytól fokozatosan kiépített zenei oktatást akart bevezetni, de mindig akadályokba ütközött. Közben az egri Állami Pedagógiai Főiskola is megkereste és állást ajánlottak neki. Végül 1950-ben mégis engedélyeztek egy ideiglenes zenei kísérleti osztály indulását Kecskeméten, melynek engedélye egy évre szólt. Amint értesült az osztály indulásáról, azonnal visszamondta egri kinevezését és hozzákezdett az ének-zenei általános iskola 1. osztályában a tanítás megszervezésének, Békéstarhos példáját követve. Kodály szellemében tanító ének-zenei általános iskolát hozott létre, melyből később a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium is létrejött. Iskolájának 1952-től haláláig volt igazgatója.

Az első kísérleti osztály létrehozása után minden évben  harcolnia kellett az iskola engedélyének meghosszabbításáért, de néhány évvel az alapítás után száznál több ének-zenei általános iskola ill. tagozat létesült a kecskeméti mintájára országosan. A kecskeméti iskola 1964-ben gimnáziumi osztállyal is bővült. Az iskola életét Kodály Zoltán is kitüntetett figyelemmel kísérte: nemcsak az alapítót támogatta tanácsaival, véleményével, hanem a működési feltételek megteremtésében is közbenjárt.

Az iskola 1964-ben új épületet is kapott, azonban a működés nem volt mindig zökkenőmentes, mert bár a hatalom Kodály pedagógiájának sikereit magáénak könyvelte el, mégis saját ideológiai nézetei szerint merev korlátok közé igyekezett szorítani az iskola működését. Elitistának nevezték az iskolát, ahol az énekórák túlzott száma miatt azzal bélyegezték meg az intézményt, hogy csak énelekni és táncolnli ki tanítja meg növendékeit. Mindezek ellenére több külföldi tanár is érkezett ide gyakorlatra, ismereteinek bővítésére. 

Nemesszeghy Márta az ének-zene oktatás mellett 1952-től a néprajz-néptánc oktatásának tematikáját is kidolgozta, tapasztalatait pedig átadta más szerveződő ének-zenei iskoláknak is.
1966-ban Interlochenben (USA), 1970-ben Moszkvában tartott előadást az ISME (a Zenepedagógusok Nemzetközi Társasága) kétévente megrendezésre kerülő világkonferenciáin.
1970-ben és 1972-ben részt vett az I. és II. Nemzetközi Kodály-szeminárium szervezésében és lebonyolításában.
Több tankönyv is kapcsolódik nevéhez, valamint bizottsági tagja volt az Ének-zene Tanítása című folyóirat szerkesztőségének. Kecskeméten halt meg 1973. július 13-án.

Elismerései:

A Szocialista Kultúráért (1955)
A Szocialista Munkáért (1958)
Munka Érdemrend Arany Fokozata (1970)
A Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze (1972)
Kodály Zoltán Emlékérem (1972) – Kecskemét városától
Buday Dezső-díj – Bács-Kiskun megyei pedagógiai díj (1973)
Posztumusz Kodály Intézetért Díj (1998)

Társadalmi szerepvállalásai:

A Városi Nőtanács tagja, a Kulturális Bizottság vezetője
A Megyei Népművelési Tanácsadó szakreferense
Tanácstag, a Városi Tanács Művelődési Állandó Bizottságának tagja, a népművelési albizottság elnöke
A Városi Művelődési Ház társadalmi vezetőségének tagja
A Magyar Üttörők Szövetsége Kulturális Szakbizottságának (az ének-zene szakcsoport) tagja
A Művelődésügyi Minisztérium ének tantárgyi bizottság tagja
Az Ének-Zene Tanítása című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

Emlékhelye Kecskeméten:

2003. október 11-én Kecskeméten hangversennyel és könyvbemutatóval egybekötött emléktábla-avató ünnepséget rendeztek az iskolaalapító igazgatónő tiszteletére.

Tankönyvei a Katona József Könyvtárban:

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák I. osztálya számára. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1959

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák V. osztálya számára. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1961

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák 6. osztálya számára. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1965

Énekeskönyv az ének-zenei általános iskolák 7. osztálya számára. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1965

Bemutató tanítások. – Kecskemét : fel. kiad. Kodály Zoltánné, 1970. – (Kodály Szeminárium)

Egyéb zenepedagógiai munkái:

The Kodály-method in school practise / Márta Nemesszeghy. – Kecskemét : fel. kiad. Ujvári Lajos, 1970. – (Kodály Seminar)

A zene szerepe az oktatásban és nevelésben / Nemesszeghyné Szentkirályi Márta
In: Kodály szemináriumok / [szerk. Erdeiné Szeles Ida] . – Budapest : Tankönyvkiadó, 1982. – p. 51-53.

Iskolaügyekben harcolni kell, nem szerénykedni.” : Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplójából. – Kecskemét : Kodály Intézet, 2003

Róla szóló művek,  források:

In memoriam Nemesszeghy Márta / szerk. Ittzés Mihály. – Kecskemét : fel. kiad. Erdei Péter, 1978, p. [3]-5.

„… van itt egy iskola … ” : A kecskeméti ének-zenei iskola története a kezdetektől 1973-ig / Szögi Ágnes. – Kecskemét : Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, 1983

Kecskeméti életrajzi lexikon / Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Kőrösi Ilona. – Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 1992, p. 194.

„Hát érdemes ennyi tortúrát végigszenvedni ezért az iskoláért?” : Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta – 1923-1973 -, a kecskeméti ének-zenei általános iskola alapító igazgatónője portréjához / Szögi Ágnes
In: Forrás. – 24. évf. 12. sz. (1992. dec.), p. 71-76.

„Ez az iskola valaha Kecskemétnek dicsősége lesz” : A kecskeméti énekzenei iskola első évtizedei, 1950-1973, összefüggésben a korszak művelődéspolitikai és zenepedagógiai törekvéseivel / Szögi Ágnes ; [közread. a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet]. – Kecskemét : Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, cop. 1994.

Pedagógiai lexikon / főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. – Budapest : Keraban, 1997
2. köt., I – Ny. – p. 545-546.

Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta (1923. III. 17. – 1973. VII. 13.) emlékezete / Szögi Ágnes
In: A Magyar Kodály Társaság hírei. – 20. évf. 1. (1998), p 27-32.

Lexikon-szócikk helyett Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Mártáról (1923-1972) az ország elsőnek létesült ének-zene általános iskolájának igazgatójáról / Szögi Ágnes
In: A Kodály Intézet jubileumi évkönyve / [szerk. Ittzés Mihály] . – Kecskemét : Kodály Intézet, 2001. – p. 73-100.

In memoriam Nemesszeghy Márta : Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek – Kecskemét 2003. ápr. 25-27. / Márkusné Natter-Nád Klára
In: Zeneszó. – 13. évf. 5. sz. (2003), p. 3-5.

„… ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét az általános emberi műveltségbe” : Tévhitek és tények : Tiszteletadás Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Mártának, az ének-zenei iskola létrehozójának / Szögi Ágnes
In: Zeneszó. – 13. évf. 5. sz. (2003), p. 11-14.

A zene mindenkié ! – De hogyan tehetjük azzá? : Emléktáblát avattak Kecskeméten
In: Reformátusok lapja. – 47. évf. 46. sz. (2003. nov. 16.), p.4.

Nemesszeghyné Szentkirályi Márta zenepedagógus, iskolaalapító igazgató emlékére / K. Udvari Katalin
In: Parlando. – 46. évf. 1. sz. (2004), p. 9-12.

Nemesszeghyné Szentkirályi Márta Ilona (1923-1973) ének- és zenetanár, iskolaigazgató emlékére / K. Udvari Katalin
In: Parlando. – 60. évf. 3. sz. (2018.)

Nemes László Norbert

Intézményvezető, karvezető

Kalocsán született 1969 augusztus 5-én. A nyolcadik osztályt és a gimnáziumot Kecskeméten végezte a Kodály Iskola tanulójaként. Innen került a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol köztársasági ösztöndíjasként 1992-ben kapott középiskolai énektanári, karvezetői diplomát. Egy évet Kecskeméten dolgozott volt iskolájában, valamint a Kodály Intézetben, utána négy évig Kanadában tanult az University of Alberta növendékeként karvezetés szakon. 1995-ben a Master of Music in Choral Conducting fokozat mellé 1999-ben a Doctor of Music in Choral Conducting fokozatot is megszerezte. Disszertációjának címe: A Contextual Study of László Lajtha’s Magnificat. A Magyar Rádió Gyermekkórusának karnagya. A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet vezetője 2008 szeptemberétől. Oktatott tárgyai: karének, vezénylési gyakorlat, diplomakórus.

Mesterkurzusai:

Rendszeresen vesz részt különböző szemináriumok és kurzusok oktatói munkájában. Karnagyok és zenetanárok számára tartott műhelyfoglalkozásokat a Fülöp-szigeteken, Görögországban, Írországban, Kanadában, Lengyelországban, Portugáliában és Szingapúrban.

Simon Halsey, Robert Sund (Haarlem, Hollandia)
Frieder Bernius (Namur, Belgium)
Eric Ericson (Edmonton, Alberta, Kanada)
Jon Washburn (Vancouver, British Columbia, Kanada)
Erdei Péter (Kecskemét)
Johannes Moesus (Budapest)
Michael Brewer (Manchester, Nagy-Britannia)
 
Oktatói tevékenysége:

1997-2001: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, Kecskemét – intézeti tanársegéd, majd adjunktus
2000 óta: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, Marczibányi tér –
ének-zene tanár
2001- 2002: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete Zeneelmélet-    Szolfézs-
Karvezetés Tanszék – főiskolai docens
2002-2007: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete Zeneelmélet-Szolfézs-
Karvezetés Tanszék – tanszékvezető
2008 óta: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet – igazgató

 
Karvezetői tevékenysége, fontosabb koncertjei:

1997-2010: a Magyar Rádió Gyermekkórusának társkarnagya.  A kórus repertoárja a reneszánsz vokális polifónia remekműveitől a kortárs zeneművekig terjed. Bartók és Kodály kórusműveinek rendszeres előadása mellett nagy figyelmet fordítanak a mai szerzők műveinek bemutatására. Magyarországon rendszeres résztvevői a Budapesti Őszi és Tavaszi Fesztiválnak.
 
Számos koncert, rádiós élő adás, felvétel fűződik a nevéhez, koncert turnén vett részt Európában és kétszer Japánban.
(pl. Wien Modern Kortárs Zenei Fesztivál, Salzburgi Ünnepi Játékok, Milano Musica, Hangverseny körút Olaszországban – Catania: Teatro Bellini, Florence: Teatro Pergola, Turin: Conservatorio Verdi, Schleswig-Holstein Fesztivál, Minato Mirai Hall Yokohama).
 
Tagságai:

Nemzetközi Kodály Társaság
Bárdos Lajos Társaság
Zeneakadémia Baráti Köre – elnökségi tag
Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége
Ari S. Kupsus Salon Concert Charity Society
Chinese – EU Business Association

Elismerései:

Bartók-Pásztory díj (A Magyar Rádió Gyermekkórusának karnagyaként.) (2005)
Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) (2017)
Artisjus Díj (zenetanári kategória, komolyzene) (2020)

Róla szóló cikkek, források:

Rögtönzés a zenei előadásban és pedagógiában : Konferencia Óbudán
In: Muzsika. – 53. évf. 7. sz. ( 2010. júl.), p. 18-20. Teljes szöveg

A zenei élmény mással nem pótolható / Horváth Ágnes. – Fotó
In: Köztér. – 2. évf. 9. sz. (1999. szept.), p. 14. Teljes szöveg

Vitorlát bontva : Beszélgetés Nemes László Norberttel / Mikes Éva
In: Muzsika. – 53. évf. 6. sz. (2010. jún.), p. 7-10.  Teljes szöveg

„Mindig megtaláltak a feladatok” : Interjú Nemes László Norberttel / Kriskó János
In: Forrás. – 49. évf. 12. sz. (2017. dec.), p. 86-96. Teljes szöveg

Új modellek az ének-zene tanításban: aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk / Lukács Borbála – Deszpot Gabriella – Szirányi Borbála – Honbolygó Ferenc – Nemes László Norbert
In: Magyar tudomány, 2018. (179. évf.) 6. sz. 831-836. old. Teljes szöveg

Zenei oktatói munkájukért díjazták Ittzés Tamást és Nemes László Norbertet.
In: Kecskeméti Lapok 116. évf. 22. sz. (2020. dec. 17.) p. 16. Teljes szöveg

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet honlapja

Leskowsky Albert

Hangszerész, képzőművész, múzeum alapító

Tiszaalpáron született, 1950. augusztus 4-én. Családja lengyel eredetű. Tanulmányait Kecskeméten a Czolner téri Általános Iskolában, Szent Imre Általános iskolában, majd a Katona József Gimnáziumban folytatta. 1968 és 1974 között szakmai tanulmányait Németországban végezte, 1974 és1979 között a Katona József Múzeum dolgozója volt.
A gyűjteményt 1979-ben alapította Leskowsky Albert, aki a ’70-es évek vége felé a Német Demokratikus Köztársaságban kalandos éveket töltött, ahonnan rengeteg hangszeres szakirodalommal és számos különleges hangszerrel tért haza. 1979 óta az általa létrehozott Kecskeméti Hangszergyűjteményt vezeti. 1979-ben a városi tanács megvásárolta magángyűjteményét és abból állandó kiállítást rendezett. 1990-től a neve Leskowsky Hangszergyűjtemény, és alapítványi formában működik. Tagja a Szabad Képző és Iparművészek Országos Szövetségének. Számos magyarországi tehetségkutató versenynek volt zsűritagja.
Gyűjtőként belevetette magát Bács-Kiskun megye tanyavilágába is: idős citerásokkal, hangszerkészítőkkel találkozott, akiknek tudása több generáción keresztül halmozódott. Ezek az emberek – felismerve alázatát és hagyománytiszteletét – neki ajándékozták hangszereiket, dallamaikat, történeteiket. Több évig járta a Kiskunságot és gyűjtötte a hangszereket, készítette a felvételeket. A gyűjtő szenvedély mellett az örökös újítási és alkotási vágy mozgatta a Múzeum alapítóját. Saját tervezésű találmány-hangszereit helyi szakemberekkel együtt készítette. A Leskowsky Hangszergyűjtemény Magyarország legnagyobb nyilvános hangszergyűjteménye. Mintegy 1500 db-ot számláló anyagában a magyar népzene valamennyi hangszeres emléke megtalálható, ezenkívül még az öt kontinensről származó népzenei, illetve történelmi és kortárs instrumentumok is. A gyűjteményben rendszeresen tartanak élő zenei bemutatókat is.

Kiállításai:
Csoportos kiállításokon vett részt Kecskeméten, Budapesten, Frankfurtban, Dániában.
Két önálló kiállítása volt Kecskeméten.

Utazásai és gyűjtései helyszínei:
Ausztria, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország, Dánia, Svédország, Finnország, Franciaország, Anglia, Spanyolország, Svájc, Olaszország, Törökország,  Bulgária, Románia, Szerbia, Görögország, Egyiptom, Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán, Észak-Korea, Japán, Kuba, India

Elismerése:
Kecskemét Közművelődéséért Díj (2006)
Bozsó János-díj (2013)

Művei:

A citera / Leskowsky Albert ; A szerző illusztrációival. – [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok Kft, [1990]

Hangfelvételei:

Zene egy kiállítás hangszereire / [ea.] Leskowsky Albert, ütőgardon,litofon, dombra [etc.] ; Ábrahám Attila, citera ; Dóbiás Péter, br., org. [és mások]. – Kecskemét : Origo Nyomda, 1996. – 1 CD : mell. ; 12 cm
Tart.: Ősszintetizátor ; Sivatagi lant ; Éjféli harangszó ; Afromagyaros ; A pneumatikus gong esete ; Collection ; Nyenyere mars ; Tengertánc ; Síppal, dobbal, nádihegedűvel ; Részeg tárogatós blues ; Alternatív zongoragép ; Finálé szöghegedűre

Citera groove / Leskowsky Albert ; Török Tamás, citera ; Csekő Sándor, koboz, git.; Horváth Zoltán, fuv.[és mások]. – Kecskemét : Origo Stúdió, 2001. – 1 CD
Tart.: Hej, Jancsika… ; Tavaszi szél utat áraszt

Álmodozó harangozó 1, 2, 3 / Falusi János, xil.; Csekő Sándor, koboz,gitár;  SOS Gyermekkórus [etal.]

Talált hangszerek, hangszer találmányok. – 1 CD

Róla szóló cikkek, források:

Ahol a falnak is füle van / Újvári Zsolt
In: Hetek. – 3. évf. 41. sz. (1999. okt. 16.), p. 16. Teljes szöveg

Leskowsky Albert kecskeméti hangszergyűjteményéről.

Abszurd hangászat
In: Dizájn center / Fábry Sándor . – Leányfalu : Bohumil Kft., 2005. – p. 192-193.
Leskowsky Albert kecskeméti hangszergyűjteményének különleges darabjai fotókkal.

Házasodnak a múzeumok / Tanács Gábor ; Loránd Klára
In: Szabad föld. – 62. évf. 47. sz. (2006. nov. 24.), p. 13. 
A kecskeméti magánygyűjtemények – a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Hanga Óragyűjtemény és a Bozsó Gyűjtemény – ez utóbbiba tervezik az összeköltözést.

Leó, a „zenebohóc” : 60 éves a Leskowsky Hangszergyűjtemény alapítója / Kállai Erzsébet
In: Hírös naptár. – 3. évf. 4. sz. (2010. júl. – aug.), p. 1, 6.  Teljes szöveg

Zeneszó a pincétől a padlásig / E. Várkonyi Péter
In: mixonline.hu – 2010. 10. 31. Teljes szöveg

Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert ; [a fotókat Hász András kész.]. – [Budapest] : Kossuth, 2008. – p. 155.
A fotóanyag egy része a Leskowsky Hangszergyűjtemény hangszereiről készült.

A Leskowsky Hangszergyűjtemény honlapja

Dr. Kiss Katalin

karnagy, egyetemi docens

Kiss Katalin
Fotó: Banczik Róbert

Kiss Katalin 1955. március 26-án született Debrecenben. „Mindkét szülőm muzikális volt, a testvéreimmel sokat énekeltünk otthon – emlékszik vissza Katalin. Az egyik óvónő már 4 éves koromban felfigyelt az énekhangomra. Onnantól fogva zenei óvodába, majd a Bányai Júlia Általános Iskola zenei tagozatos iskolába jártam. Ekkor már eldőlt, hogy zenész leszek.” Tanulmányait a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta. „Kövics Zoltán szolfézst és zeneelméletet tanított nekem. Neki igen nagy része van abban, hogy erre a pályára kerültem. Ő ismerte fel azokat a képességeimet, amelyek a karvezetés, szolfézs, zeneelmélet tanítás területén sikeressé tettek. A karvezetés irányába terelt. A hátam mögött elintézte, hogy a harmadik év után Kodály Zoltánné ösztöndíjasaként 1972-ben részt vehessek a 2. Nemzetközi Kodály Szemináriumon. A Kecskeméten eltöltött három hét egész életemre döntő hatással volt. Az ország akkor legkiválóbb zenészeivel, zenetudósaival, karnagyaival találkozhattam, közelről csodálhattam munkájukat. Vásárhelyi Zoltán, Andor Ilona, Dobszay László, Szabó Miklós, Lendvai Ernő, Kadosa Pál – legendás nevek!” 

1977-ben a budapesti Zeneakadémián karvezető és középiskolai énektanár diplomát, 2002-ben pedig doktori fokozatot szerzett (Disszertáció címe: A karnagyok szerepe Kodály és Bartók kórusrepertoárjának megszületésében, bemutatásában, terjesztésében). 1977-től a Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1983-tól a kecskeméti Kodály Iskolában tanított. Közben két tanévben, Bostonban, a Kodály Center of America vendégtanára, karnagya, a Kodály-program szakfelügyelője volt (1979/80, 1988/89). „Férjemmel, Maczák Jánossal még a Kodály Iskolában ismerkedtem meg – nyilatkozta Kiss Katalin a Hírös Naptárnak. Ő 1983-ban került vissza Budapestről Kecskemétre. 1987-ben házasodtunk össze, és három évvel később megszületett első fiunk, Márk, újabb négy év múlva pedig Áron is világra jött. Az életem gyökeresen megváltozott, jó tíz évig az anyukák életét éltem. Nem voltak hosszú utazások.”

1989-től napjainkban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet egyetemi docense; emellett tanított már amerikai, kínai, ausztrál és európai egyetemeken is. Az Ars Nova Énekegyüttest 1990-ben, a Kecskeméti Fesztivál Kórust 2005-ben hozta létre. Az Ars Nova Énekegyüttessel kórusolimpiai bajnoki címet (Graz, 2008), nemzetközi nagydíjakat (Athen 1990, Ankara 1996, Budapest 1997, Tours 1997, Zwickau, 1998, Maribor 1998, Budapest 1999, Helsinborg 2004, Rodosz 2005), különdíjakat és első díjakat szereztek, Katalin pedig több alkalommal kapott karnagyi díjat. Az Ars Nova Énekegyüttesről alapítója a következőket mondta: „Tanárkollégáim és a tanítványaim közül emberenként, hangonként válogattam, rakosgattam össze a kórust. A kezdetektől fogva teljesen függetlenül működtünk. A műsorpolitikába sem volt senki másnak beleszólása. Az első évek után komoly nehézségek adódtak: a kórustagok közül többen Budapesten és más városokban folytatták tanulmányaikat. A diákok vissza-visszajártak a próbákra, ahogy idejükből tellett. Nem vártam meg, hogy szétessék a csapat, úgy döntöttem, hogy én megyek utánuk, ezért 1995-től a fővárosban is próbáltunk. A mai napig kétlaki a kórus, egyik próba Budapesten, a másik Kecskeméten van. Az Ars Nova a második családom. Rendkívül szoros szálak fűznek a tagokhoz egyenként is. Bejártuk együtt a világot, rengeteg különleges zenei élményt éltünk meg közösen. Karnagyi álmaim beteljesedését jelentik.” 

Kiss Katalin 1993-ban megalapította az Ars Nova Zeneműkiadó-t, a kortárs magyar kórusművek egyik legfőbb kiadóját, melynek azóta is ügyvezető igazgatója.

Vendégkarnagyi meghívásokat is kapott, workshopokat tartott a világ szinte minden táján, és több kórusverseny zsűrijének munkájában is részt vett. Tagja a KÓTÁ-nak, a Magyar és az Ír Kodály Társaság tagj, a Seprődi János Kórusszövetség tiszteletbeli tagja, a Pro Ars Nova Alapítvány kuratóriumának elnöke, a World Choir Games Council magyar képviselője. 

Az idézetek forrása: Vallomások: dr. Kiss Katalin karnagy, egyetemi docens

Díjak, elismerések:
Katona József-díj (1996)
Artisjus-díj (1997, 1999, 2001)
Bács-Kiskun Megye Művészetéért Díj (2000)

Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) (2022)

Hangfelvételek:

Ars Nova Sings Orbán – Hungaroton, 2007
Contemporary Hungarian Masses – Hungaroton, 1996
Kodály dallamok – Erdei Ferenc Művelődési Központ, 2000
Hommage á Bartók- Magyar Rádió- 1995
Notturno – Farkas Ferenc művei – Hungaroton, 2000
Kecskemét város hozománya, DVD 2003
Ars Nova Live – Ars Nova 2008

Fontosabb tanulmányok:

1979: Kodály a vitázó
1980: Twenty European Folk Songs – Kodály Center of America
1982: Bartók tanulmány
1984/4 (Az ének-zene tanítása): A nyelv és a zene egysége Kodály Zoltán művészetében
1999: The importance of choral music in Kodály’s Life – Contemporary Hungarian Composers – (5th World Symposium on Choral Music, Rotterdam)
2008: Musical Journey through Europe on the path of opera – Ars Nova Editio


Kiss Katalinról és az Ars Nova Énekegyüttesről szóló írások:

A művészet közös felelősségünk [Riport].
In: Köztér 2. évf. 4. sz. (1999. ápr.), p. 8. Teljes szöveg

Jó volt kecskemétinek lenni a Vigadóban : A három kecskeméti díj mellett az Ars Nova a nagydíjat is elnyerte a VII. Nemzetközi Kórusversenyen.
In: Köztér 2. évf. 4. sz. (1999. ápr.), p. 9. Teljes szöveg

15. évadját kezdte meg az Ars Nova Énekegyüttes.
In: Köztér 7. évf. 8. sz. (2004. okt.), p. 11. Teljes szöveg

Az Ars Nova a Művészetek Palotájában : Beszélgetés dr. Kiss Katalin művészeti vezetővel.
In: Kecskeméti lapok 101. évf. 37. sz. (2005. okt. 13.)

Horvátországban hangversenyezett az énekegyüttes.
In: Petőfi népe. – 62. évf. 296. sz. (2007. dec. 20. csütörtök), p. 4. Teljes szöveg

Olimpiai bajnok énekkar.
In: Népszabadság. – 66. évf. 201. sz. (2008. aug. 28. csütörtök), p. Teljes szöveg

Két kecskeméti kórus a Top 100-ban: Az Ars Novát Magyarországról csak egy együttes előzi meg.
In: Petőfi népe. – 64. évf. 5. sz. (2009. jan. 7. szerda), p. 4. Teljes szöveg

Vallomások: dr. Kiss Katalin karnagy, egyetemi docens.
In: www.hirosnaptar.hu. – (2015. márc. 31.) Teljes szöveg

25 éves az Ars Nova Énekegyüttes / Komlós József
In: Hiros.hu. – (2015. nov. 1.) Teljes szöveg

A zene szeretete a távolságot is legyőzi / Varga Géza
In: Hiros.hu. – (2016. júl. 7.) Teljes szöveg

Hazaköltözik szülővárosába az Ars Nova Énekegyüttes.
In: Hiros.hu. – (2017. jan. 17.) Teljes szöveg

Orbán Györgyöt ünnepelték a Zeneakadémián : A 70 éves zeneszerzőt az Ars Nova Énekegyüttes is köszöntötte / Varga Géza
In: Hiros.hu.-  ( 2017. okt. 08.) Teljes szöveg

Csehországi turnéval zárta a zenei évadot az Ars Nova Énekegyüttes.
In: Hiros.hu. – (2018. jún. 29.) Teljes szöveg

Hangulatos koncertet adott Budapesten az Ars Nova Énekegyüttes : Kodály-művek hangzottak el az Orczy-parkban / Varga Géza
In: Hiros.hu. (2019. júl. 2.) Teljes szöveg

ARS NOVA: Köszönet énekszóval / Varga Géza
In: Hiros.hu. – (2020. okt. 4.) Teljes szöveg

Időutazás a muzsika csodálatos világában – Videóval / Varga Géza
In: Hiros.hu. – (2021. okt. 4.) Teljes szöveg

Orbán György kórusművészetéről – nem középiskolás fokon / Kriskó János
In: Hiros.hu. – (2022. febr. 14.) Teljes szöveg

Az Ars Nova a Berlini Filharmónia színpadán.
In: Hiros.hu. – (2022. márc. 11.) Teljes szöveg

Dr. Ittzés Tamás

hegedűművész, zenekarvezető, egyetemi docens

Ittzés Tamás
Fotó: Banczik Róbert

Ittzés Tamás Budapesten született 1967. szeptember 20-án. Édesapja dr. Ittzés Mihály zenetörténész, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Magyar Kodály Társaság elnöke; édesanyja Ittzésné Kövendi Kata, a kecskeméti Kodály Iskola ének-zene – angol szakos tanára. Anyai dédapja, dr. Kövendi Dénes Platón-fordító, klasszika-filológus. Testvérei, a Liszt-díjas fuvolaművész Ittzés Gergely, és a Katona József Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének munkatársa, Ittzés Ádám.

Tamás hatéves kora óta hegedül (első tanára: Róbert Gábor), a zongorázást pedig nyolcévesen kezdte. 1974-1982-ig a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola tanulója, 1982-1986 között a zeneművészeti szakközépiskola hegedű szakos növendéke (tanárai: Galina Danyilova és Rónaszéki Tamás). 1986-ban az Országos Szolfézs Verseny II. helyezettje. A Zeneakadémián 1986-tól karvezetés, 1988-tól hegedű szakos (tanárai: Vermes Mária és Zs. Szabó Mária) hallgató, 1993-ban kitüntetéses diplomát kap. 1991-től a kecskeméti Kodály Iskola tanára, 1991-1995 között a Kecskeméti Kamaraegyüttes tagja, majd koncertmestere, 1996-1999 között (illetve 2005-2008 között alkalmanként) a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertmestere. 2009-ben a Zeneakadémián doktori fokozatot szerez (disszertációjának címe: A német barokk szólóhegedű irodalom Bibertől Bachig – hangszertechnikai és kompozíciós összefüggések). 2007-től a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán tanít. Mesterkurzust tartott a columbusi (Ohio) Capital University-n és a New York-i Brearly Schoolban. 1999-ben az ESTA (Európai Vonóstanárok Szövetsége) konferenciáján bemutató előadásokat tartott a Kodály koncepció hegedűtanításban való alkalmazásáról. 2004-2011-ig az ESTA Hungary elnöki tisztségét töltötte be. 2006-2008-ig Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának művészeti referense. 

Az eMeRTon-díjas kecskeméti Bohém Ragtime Jazz Band (1985) alapítója és vezetője. A Kecskeméti Jazz Alapítvány és a Swing Jazz Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke. 1992 óta főszervezője a Nemzetközi „Bohém” Ragtime & Jazz Fesztiválnak. „Sedalia Rag” c. darabjával 2001-ben első díjat nyert a Nemzetközi Scott Joplin Ragtime Zeneszerző Versenyen az Egyesült Államokban.

Elismerései:

1986: Országos Szolfézs és Népdaléneklési Verseny 2. díja
1994, 1995: Magyarországi Dixeland Zenekarok versenye I. díj
2001: Nemzetközi Scott Joplin Ragtime Zeneszerzői Verseny I. díj
2003: Az év jazzegyüttese (eMeRTon)
2010: Megyei Príma Díj
2015: Bozsó János-díj
2020: Artisjus Díj (zenetanári kategória, komolyzene)

Tanulmány:

Ittzés Tamás: Franz Liszt’s influence on the ragtime and swing era : historical and musical paralellisms, Bp. : Magyar Jazzkutatási Társaság, 2011

Hangfelvételek:

12. dixieland jubilee, 2008
4 th International Unicum „Bohém” Ragtime Jazz Festival 1995
Best of Bohém, Vol. 1, 1999
Best of Bohém, Vol. 2, 1999
Bohém live!, 2003
Budapest nagykávéház, 2001
Complete recordings, 1985-2010, 2011
Early Hungarian jazz, 1997
Éjjel az omnibusz tetején, 2001
The Future of Europe Children Festival
Hungarian rag, 1994
Just a closer walk with Joe, 1992
Original rags
Ragtime & jazz fesztivál ’96, 1996
Ragtime & jazz fesztivál ’97, 1998
Some of these days, 1996
Sound of New Orleans, 2008
What a wonderful Bohém world, 2002
Wild romantic blues, 1998

DVD felvételek:

Bohém Ragtime Jazz Fesztivál 2008. március 28-30. 
Bohém Ragtime Jazz Fesztivál 2009. március 27-29.
Bohém Ragtime Jazz Fesztivál 2009. március 27-29.
Live in Ascona, 2009
A Brooklyn-hídtól a Lánchídig, 2010

Róla és a Bohém Ragtime Jazz Band-ről szóló írások:

Bendzsó-gitár, bőgő-tuba : eMeRTon-díjat kapott a Bohém Ragtime Jazzband [Int.] / Ittzés Tamás; Kádár István
In: Magyar demokrata. – 6. évf. 17. sz. (2002. ápr. 24.), p. 26. 

Bohém ragtime – zenész és komoly zenetanár : [Int.] / Ittzés Tamás, Borzák Tibor
In: Szabad föld. – 59. évf. 13. sz. (2003. márc. 28.), p.13. Teljes szöveg

Húszéves a Bohém Ragtime Jazz Band : Heti interjú: Ittzés Tamás zenekarvezető / Gál Zita
In: Petőfi népe. – 60. évf. 242. sz. (2005. okt. 15. szombat), Heti Grátisz p. 4. Teljes szöveg

New Yorkban is vevők ötleteire: „A neves jazzmuzsikusok tudják, hogy létezünk, évente fesztiválozunk” : [Int.] / Ittzés Tamás; Popovics Zsuzsanna. – Fotó. – (Interjú)
In: Petőfi népe. – 65. évf. 295. sz. (2010. dec. 20. hétfő), p. 9. Teljes szöveg

Lehetünk bohémek? / Borzák Tibor. – Fotó. – (Csak kérdezem)
In: Szabad föld. – 67. évf. 12. sz. (2011. márc. 25.), p. 8. Teljes szöveg

Fügefalevél Rag : Beszélgetés Ittzés Tamással, a Bohém Ragtime Jazz Band főbohémjével / Papp Máté
In: Evangélikus élet. – 79. évf. 31. sz. (2014. aug. 3.), p. 12.

Mitől lesz kihagyhatatlan a JAZZFŐVÁROS fesztivál? / Pásztor Andrea. – Fotó
In: Kecskeméti lapok. – 112. évf. 14. sz. (2016. júl. 29.), p. 9. Teljes szöveg

Négy napra újra Kecskemét lesz a jazz fővárosa / Pásztor Andrea
In: Kecskeméti lapok. – 113. évf. 14. sz. (2017. aug. 3.), p. 7. Teljes szöveg


Ittzés Tamás – Lanczkor Gábor: A Lutherek – Ragtime-opera Debrecenben / Írta: Antalffy Yvette
In: Montazsmagazin.hu. – (2017. nov 22.)
 Teljes szöveg

Kortárs zenei tevékenységükért díjazták Ittzés Tamást és Nemes László Norbertet [elektronikus dok.].
In: Hiros.hu. – (2020. 12. 11.)
 Teljes szöveg>>

Óriási buli volt az idei Jazzfőváros is [elektronikus dok.] / Tóth Enikő
In: Hiros.hu. – (2022. 08. 07.)
 Teljes szöveg
 

Dr. Ittzés Mihály (1938-2018)

Zenetörténeti kutató, zenepedagógus, karvezető

Ittzés Mihály
Fotó: Banczik Róbert

Ittzés Mihály Sárkeresztúron született 1938. október 8-án. Diplomáját 1963-ban szerezte a Liszt Ferenc Zeneakadémia énektanár és karvezetés szakán. 1963-tól 1970-ig a győri Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított szolfézst és elméleti tárgyakat, s több évig vezette az iskola növendékzenekarát. 1966-ban vette feleségül 52 évig hűséges társát, Ittzésné Kövendi Katát, akivel három gyermeket neveltek, Tamást, Gergelyt és a már Kecskeméten született Ádámot. 1970-ben költözött a család Kecskemétre, ahol Ittzés Mihály a kecskeméti Kodály Iskola tanára és kórusvezetője lett. Egykori győri és kecskeméti tanítványai mindig a legnagyobb tisztelettel és rajongással emlegették.

Szakmai munkássága legnagyobb mértékben a Kodály Intézethez köthető. Az intézetnek megalakulása, azaz 1973 óta volt tanára, egyben a könyvtár vezetője, valamint a hazai és nemzetközi Kodály Szemináriumok szervezője és oktatója. 1980-tól huszonegy éven át az Intézet igazgatóhelyettese, közben 1990 és 1992 között megbízott igazgatója volt. 2001-től haláláig részfoglalkozású kutatóként és oktatóként dolgozott tovább, pontosan ugyanolyan intenzitással, mint nyugdíjas évei előtt.

Pótolhatatlan munkát végzett a város zenei életében, a régió, sőt az egész ország ének-zene tanárainak képzésében és továbbképzésében. Szakértelmét számos civil szerveződés hasznosította. A Kodály Fesztivál szakmai kidolgozója volt, de bábáskodott a Népzenei Találkozó létrejötténél is. Nemzetközi zenei tanfolyamokon, konferenciákon, szimpóziumokon rendszeresen oktatott, négy kontinensen tartott előadásokat.

Fő kutatási területe Kodály Zoltán élete és munkássága volt, de foglalkozott a magyar zenetörténet más kérdéseivel is. Több írása jelent meg Lisztről és 20. századi zeneszerzőkről. Bárdos Lajosról kismonográfiát írt 2009-ben. Tanulmányainak válogatott kötete 22 zenei írás címen 2000-ben jelent meg, 2002-ben pedig Zoltán Kodály, In Retrospect címen zenetudományi doktori disszertációja, melyet Finnországban, a Jyväskylä-i Egyetemen védett meg. Rá nagyon jellemző módon a doktori címet a nevében csak hivatalos esetekben használta, akkor is vonakodva. Mint ahogy számos kitüntetésével, díjával sem büszkélkedett, hiszen azokat azért a munkáért, szolgálatért kapta, ami számára természetes volt.

A tanítás, előadások, zenei ismeretterjesztés, szerkesztői és művészeti írói munka mellett számos társadalmi megbízatást vállalt, mindegyikkel szolgálva a magyar zene ügyét. 1993-2001 között a Nemzetközi Kodály Társaság alelnöke, 2007-től a Magyar Kodály Társaság társelnöke, majd 2012-től elnöke volt. 2001 és 2005 között a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Szakmai Kollégiumának tagja, majd vezetője volt. Ezeken kívül is több zenei társaságban vállalt tagságot, időnként tisztséget is. A Magyar Művészeti Akadémia 2013-ban választotta rendes tagjává.

Ittzés Mihály az élete utolsó hónapjaiban készült, „Az élet szolgálat” c. portréfilmben így vallott hivatásról, hazaszeretetről:

Fontos számomra az elvi gondolathűség és a nyitottság egyensúlya, a múlt-jelen-jövő hármasságának szerves egysége a szemléletmódban és a tisztesség… és az »Itt élned, halnod kell!«… vagy inkább így: Élned (vagyis szolgálnod) s halnod itt kell! erkölcsi parancsa.” (Az élet szolgálat – Portréfilm Ittzés Mihályról, MMA, 2018)

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói:

Magyar Kodály Társaság (társelnök: 2007-2012, elnök: 2012. májusától)
Nemzetközi Kodály Társaság (alelnök: 1993-2001)
Nemzeti Kulturális Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiuma tagja 2001. jan.1-től, a kollégium elnöke: 2003-2005
Magyar Művészeti Akadémia tagja (2012 decemberétől)

Elismerései:

Kodály Intézetért Díj (1992)
Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje pedagógusnap alkalmából (1998)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (1998)
Kodály Zoltán-díj (2001)
Kodály Intézetért Díj (2007)
Kóta-díj zeneszerző és zeneíró kategória (2009)
Szabolcsi Bence-díj (2011)

Művei:

Kodály Zoltán énekgyakorlatai (1970, angol nyelven is)
Ének-zene tankönyv az óvónői szakközépiskolák számára, I-IV. (Róbert Gáborral, 1974-1994, átdolgozással, több kiadásban) 
Ady-Kodály Emléknapok (1979)
A zenei nevelés helyzete Magyarországon (1981)
Molnár Anna, Annie Miller (1986)
Ének-zene Készségfejlesztés és alapfokú zeneelmélet óvodapedagógus-jelöltek számára (Róbert Gáborral, 1989)
Ének-zene : Óvó- és tanítóképző főiskolák (Róbert Gáborral, 1994)
„A múlt csak példa legyen” : a magyar történelem Kodály Zoltán műveiben (1996)
22 zenei írás (1999)
Zoltán Kodály, in retrospect (2002)
Kodály (2008)
Bárdos Lajos (2009)

Művei szerkesztőként, közreműködőként:

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Kecskemét (szerk. 1976)
In memoriam Nemesszeghy Márta (szerk. 1978)
A Kodály Intézet évkönyve (szerk.1982)
A Kodály Intézet évkönyve (szerk. 1983)
In memoriam Bodon Pál (szerk. 1984)
Zene és ifjúság : Tanácskozás a zenei nevelésről (szerk. 1984.)
A Kodály Intézet évkönyve (szerk. 1986)
Pillantás az alkotóműhelybe (szerk. 1990, angol nyelven is)
In memoriam Vásárhelyi Zoltán (szerk. 1997.)
A Kodály Intézet jubiliumi évkönyve (szerk.2001)
M. Bodon Pál 1907. évi Csík megyei népzenegyűjtése (szerk. 2001)
Csenki Imre emlékkönyv (szerk. 2004)
Intonation and vocal training in choir (szerk. 2005.)
Kodály öröksége (előszó, 2006)
Kodály Intézet évkönyve 2000-2005 (szerk.2007)

Cikkei teljes szöveggel:

Ady visszhangja Kodály műveiben
In: Forrás. – 9. évf. 11. sz. (1977. nov.), p. 36-39. Teljes szöveg

Bartók Béla és Kecskemét
In: Forrás. – 13. évf. 3. sz. (1981. márc.), p. 76-87. Teljes szöveg

„… hogy a nép hangja mindig szabadon szólhasson!” : Kodály Zoltán életművének közéletlisége
In: Forrás. – 14. évf. 12. sz. (1982. dec.), p. 20-26. Teljes szöveg

Háry Jancsi Kecskeméten
In: Forrás. – 16. évf. 8. sz. (1984. aug.), p. 92-95. Teljes szöveg

Vejnemöjnen muzsikál : Kodály és a Kalevala
In: Forrás. – 17. évf. 2. sz. (1985. febr.), p. 34-41. Teljes szöveg

Zenei élet Kecskeméten a XIX. század végén
In: Forrás. – 22. évf. 7. sz. (1990. júl.), p. 73-78. Teljes szöveg

Kodály országa? : Egy magyar rapszódia avagy a zenepedagógia keservei és örömei. – (110 éve született Kodály Zoltán)
In: Forrás. – 24. évf. 12. sz. (1992. dec.), p. 57-62..Teljes szöveg

Bartók népzenetudományi főműve kapcsán : Magyar népdalok – Egyetemes Gyűjtemény
In: Forrás. – 25. évf. 3. sz. (1993. márc.), p. 93-96. Teljes szöveg

Emlékek, találkozások
In: Forrás. – 26. évf. 3. sz. (1994. márc.), p. 93-99. Teljes szöveg

Zenei vonatkozások a Bánk bánban
In: Forrás. – 26. évf. 8. sz. (1994. aug.), p. 44-48. Teljes szöveg

Magyar Beethoven : Bartók halálának 50. évfordulójára
In: Forrás. – 27. évf. 9. sz. (1995. szept.), p. 39-42. Teljes szöveg

Zeneirodalmat és nem zenetörténetet tanítunk (részlet) 
In: Parlando.- 38. évf. 1. sz. (1996. január), p. 3-4. Teljes szöveg

Szolfézs-gond(olat)ok : Utóhang a debreceni Bárdos-szimpóziumhoz
In: Parlando. – 40. évf. 4. sz. (1998. április), p. 29-32. Teljes szöveg

Poeta doctus in musica : Bárdos Lajos centenáriuma
In: Forrás. – 31. évf. 11. sz. (1999. nov.), p. 82-86. Teljes szöveg

Nyílt levél Trencsényi Lászlóhoz
In: Iskolakultúra. – 10. évf. 8. sz.  (2000. aug. ), p. 115-119. Teljes szöveg

Emlékek, találkozások : Vásárhelyi Zoltán, 1900-1977
In: Forrás. – 32. évf. 11. sz. (2000. nov. ), p.92-96. Teljes szöveg

Egy „antimuzikális” költő, avagy Weöres Sándor a zeneszerzők szövegírója : előszó-féle egy készülőben lévő jegyzékhez
In: Forrás. – 35. évf. 6. sz. (2003. jún.), p.35-37. Teljes szöveg

Vitairat a magyar zenei közoktatásért
In: Hitel. – 16. évf. 7. sz. (2003. júl.), p.47-51.Teljes szöveg

Weöres Sándor gyermekversei zenei tükörben : Miért szerethetik a gyerekek Weöres Sándor verseit?
In: Könyv és nevelés. – 8. évf. 2. sz. (2006 ), p. 59-70. Teljes szöveg

Bartók-élmények
In: Forrás. – 38. évf. 3. sz. (2006. márc.), p. 52-56. Teljes szöveg

János a vérzivatarban : avagy egy másik Háry János a kecskeméti Katona József Színházban
In: Forrás. – 38. évf. 10. sz. (2006. okt.), p. 124-128. Teljes szöveg

A kecskeméti Kodály Intézetről
In: Magyar múzeumok. – 13. évf. 4. sz. (2007 tél ), p. 9-10. Teljes szöveg

Kecskeméti Kodály-körkép. – fotó
In: Muzsika. – 50. évf. 12. sz. ( 2007. dec.), p. 15-21. Teljes szöveg

Kodály Zoltán és tanítványai : Könyv egy korszakos jelentőségű 20. századi zenei-szellemi műhely kisugárzásáról
In: Muzsika. – 51. évf. 7. sz. (2008. júl.), p. 32-35. Teljes szöveg

Nyolc és fél – Eősze László születésnapjára
In: Muzsika. – 51. évf. 11. sz. (2008. nov.), p. 7. Teljes szöveg

A népzenekutatás Kodály nyomdokain
In: Forrás. – 125 éve született Kodály Zoltán 39. évf. 12. sz. (2007. dec.), p. 101-104. Teljes szöveg

Népzene és zenetörténet
In: Muzsika, 2009. (52. évf.), 12. sz. Teljes szöveg

Művészpalánták zenekari hangversenye Kecskeméten
In: Parlando. – 52. évf. 5. sz. (2010 ), p. 59-60. Teljes szöveg

Kincs, ami van – és ami nincs, bár lehetne. – (A muzsika postaládájából)
In: Muzsika. – 54. évf. 1. sz. (2011. jan.), p. 48. Teljes szöveg

Zeneirodalom : Egy tankönyv, amelyet minden zenekedvelő élvezettel és haszonnal forgathat
In: Forrás. – 43. évf. 3. sz. (2011. márc.), p. 108-112. Teljes szöveg

Egy nagy életpálya tükre : Bónis Ferenc: Élet-pálya: Kodály Zoltán
In: Hitel. – 25. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 115-118. Teljes szöveg

További művei az OLIB katalógusban

Róla szóló irodalom, források:

Az élet munka / Horváth Ágnes
In: Köztér. – 1. évf. 2. sz. (1998. aug.), p. 7. Teljes szöveg

Díjátasádok a városházán
In:  Petőfi népe. – 54. évf. 17. sz.  (1999. jan. 21. ), p. [4.]

Kodály-díj Ittzés Mihálynak : [Fotóhír]
In: Kecskeméti lapok. – 97. évf. 49. sz. (2001. dec. 20.), Hírös találkozások mell., p.1.

Kiosztotta díjait a Pro Renovenda Cultura Hungariae Alapítvány
In: Köznevelés. – 58. évf. 5. sz. (2002. febr. 1.), p. 3.

Ittzés Mihály : zenepedagógus (Sárkeresztúr, 1938. október 8.)
In: Napút. – 9. évf. 10. sz. (2007. dec.), p. 121-122.

Apáról fiúra szállt a zene szeretete : Ittzés Mihály nem csukja be maga mögött a „Kodály-ajtót” / Sipiczki Sándor. – Fotó
In: Kecskeméti lapok. – 104. évf. 1. sz. ( 2008. jan. 10.), p.6-7.

Ittzés Dr. köszöntése
In: Parlando. – 50. évf. 4. sz. (2008 ), p. 40-41.

A zene művészet! : [Int.] / Kállai Erzsébet. – Fotó
In: Hírös naptár. – 1. évf. 8. sz. (2008. okt.), p. 6. Teljes szöveg

Portréfilm:
Az élet szolgálat – Portréfilm Ittzés Mihályról, MMA, 2018. Előzetes

Hegedűs Zoltán

ny. főiskolai docens, népzenész, zenekarvezető

Hegedűs Zoltán
Fotó: Banczik Róbert

1952-ben született a Duna-parti Fajszon.

Vegyésztechnikusként végzett, majd a GAMF-on és a BME Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát. Tanulmányaiban ezután a BME szakmérnöki képzése és az SZKI mérnöktovábbképző tanfolyamai következtek. Közben az MMG AM Vezérléstechnikai Gyár fejlesztőmérnöke, majd a BRG Elektromechanika Rt. fejlesztésének vezetője lett. Tanári pályafutása 1991-ben kezdődött a Kecskeméti Főiskolán: robottechnika, ipari információs rendszerek, hidraulika, pneumatika, ipari folyamatok mérése tárgyak előadásait tartja – olykor angol nyelven is. Jegyzetei jelentek meg hidraulika, ipari rendszertechnika, robotprogramozás témakörökben. Kutatási területei: a robottechnika, az ipari képfeldolgozás, az automatikus mérő- és irányítórendszerek.

Másik tevékenységi területe a népzene. 1982-ben alapította meg a nevét viselő Hegedűs Együttest. Kodály Zoltán-díjas népzenész, néprajzkutató, együttese a Hegedűs Együttes. „…A Collegium Musicum keretében […] reneszánsz kamarazenét játszottunk. Egyszer csak azt mondták nekem: Kéne ide egy népzenész banda, […] nem vállalnám-e el, hogy beindítom ezt a bandát. Elmentem Halmos Bélához, nála végeztem el egy tanfolyamot Szegeden. Nagyon szerettük egymást Bélával. Borzasztóan fáj, hogy már nincs közöttünk. De nagyon büszke vagyok rá, hogy az ő tanítványa lehettem. Szép és nehéz időszak volt. 1982-ben megalapítottam a Hegedűs Együttest. Akkor abbahagytam a reneszánsz kamarazenélést, és népzenét játszottunk. Egyre jobban belemélyedtem. Azt mondta nekem Béla annak idején: – Gyerekek, ne tőlünk tanuljátok a népdalokat, hanem menjetek ki Székre, Kalotaszegre, Székelyföldre, ott eredetiben kell meghallgatni ezeket a dalokat! – Valóban így is történt, és elkezdtük gyűjteni a helyszínen a népdalokat. Ennek nyomán kiemelkedő tudású, itthon és Erdélyben élő idős muzsikusokat kerestünk fel, és rengeteget tanultunk tőlük. 42 szalagon több mint 300 óra archív felvételem van ezekből a gyűjtésekből. Próbálom továbbadni a tanítványaimnak.” 1

„Azt hiszem kimutatták, hogy akik matematikával foglalkoznak, könnyebben elsajátítják a zenét is. Mindenki azt hiszi, hogy az ember a kezével muzsikál, pedig ez nem így van, az ember az agyával muzsikál, és nemcsak arra gondolok, hogy magát a kézkoordinációt is az agy végzi. A zenélés nem egy fizikai tevékenység, aminek a hatására létrejön valami mások számára is kellemes dolog, hanem egy rendkívül koncentrált agyi tevékenység. Amikor játszunk egy táncházban, az embernek állandóan mozog az agya, mert elő kell jönni a következő dallamnak és annak stimmelni kell hangnemben is. Éppen ezért nem érzek ellentmondást a mérnöki munka és a muzsikálás között.” 2

Az idézetek forrásai:
1 Hegedűs Zoltán zenész, a Hegedűs Együttes vezetője (Montázsmagazin, 2014. dec 9.)

2 Kállai Erzsébet: Hegedűs Zoltán kettős élete : 60 éves a Hegedűs Együttes vezetője és a Kecskeméti Főiskola tanára (Hírös Naptár)

Elismerései:

Közművelődésért emlékplakett (1993, Kecskemét)
Kodály Zoltán-díj (2004) 
Bartók Béla Emlékdíj (Hegedűs Együttes) (2006)
Pilinszky János-díj (Hegedűs Együttes) (2012) 
Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata)(2023)

A Hegedűs Együttes hangfelvételei a Katona József Könyvtárban:

Patakoknak vizei ott is szebben folytak… [hangkazetta] / [ea.] Hegedűs Együttes. – Kecskemét : Hegedűs, 1996.

Visszanéztem félutamból… [CD lemez] / rend. Hegedűs Zoltán, Pálinkás Albert ; Hegedűs együttes. – Kecskemét : Andalgó Bt., 2007.

Róla szóló írások: 

Hegedűs Zoltán, a prímás / Leskowsky Albert. – Fotó
In: Kecskeméti szemle. – (1987. máj.), p. 4.

Népzeneiskola Kecskeméten.
In: Petőfi népe. – 45. évf. 243. sz. (1990. október 16.), p. 3. Teljes szöveg

Tíz év a népzene vonzásában / Borzák Tibor
In: Petőfi népe. – 47. évf. 36. sz. (1992. február 12.), p. 8. Teljes szöveg

Hegedűsék sikerei.
In: Kecskeméti lapok. – 99. évf. 37. sz. (2003. szept. 25.), p. 3.

Kodály-díj a Hegedűs együttes alapítójának [Fotóhír].
In: King magazin. – 4. évf. 18. sz. (2004. dec. 16.), p. 6.

Akiknek a muzsika küldetés : Bartók Béla Emlékdíj a Hegedűs Együttesnek.
In: Kecskeméti lapok. – 102. évf. 17. sz. (2006. máj. 18.), p.11.

25 éves a Hegedűs Együttes.
In: Kecskeméti lapok. – 103. évf. 9. sz. (2007. márc. 22.), p.12.

A hegedűs, a brácsás és a cimbalmos : Örömzene a kertben / Kovács Anett
In: Kecskemét magazin. – 2. évf. 3. sz. (2007. ápr.), p. 12-13.

Együtt zenél gyermekeivel : Márciusban az USA-ban és Kanadában turnéznak / Hraskó István
In: Baon.hu. – (2012. szept. 24.) Teljes szöveg

Pilinszky-díj. A Hegedűs Együttes és Székelyné Kőrösi Ilona főmuzeológus, valamint  a bajai Tarján Levenete nyugalmazott iskolaigazgató vehettev át tegnap a Pilinszky-díjat a kecskeméti városháza dísztermében... [Fotóhír].
In: Petőfi népe. – 67. évf.  275. sz. ( 2012. nov. 24. szombat ), p. 3.

Harminc éves a Hegedűs együttes.
In: Kultúra.hu. – (2013. 02. 05.) Tejles szöveg

Hegedűs Zoltán zenész, a Hegedűs együttes vezetője.
In: Montaszmagazin.hu. – (2014. dec. 9.) Teljes szöveg

Az amerikai magyarokat is megtáncoltatta Hege bácsi : Zeneiskola a nappaliban : „Ha nincs más megoldás, gyakorolni kell” / Popovics Zsuzsanna.
In: Baon.hu. – (2016. jún. 24.) Teljes szöveg

Népzene a könyvtárban
In: 
Hiros.hu. – (2017. 01. 28.) Teljes szöveg

Hegedűs Zoltán és zenekara húzta a talpalávalót a Wojtyla Házban.
In: Hiros.hu. – (2017. 12. 12.) Teljes szöveg

A gyerekek szeretik a néptáncot : A foglalkozásokon a talpalávalót évtizedek óta a Hegedűs Együttes húzza / Sebestyén Hajnalka.,
In: Petőfi népe. – 73. évf. 32. sz. (2018. febr. 7. szerda), p. 12.

Gerhát László

zongoratanár, karmester

1964-ben született Gödöllőn. 13 évesen kezdett zongorát tanulni Kelemen Józsefnénál a kecskeméti Kodály Iskolában. Gimnáziumi tanulmányait is itt folytatta, majd egy évig a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke volt. 1986-ban Fülep Tamás növendékeként zeneiskolai zongoratanári képesítést, majd a budapesti Zeneakadémián Solymos Péter osztályában zongoraművész-tanári diplomát szerzett. Ezt követően karmester szakon diplomázott, ahol Lukács Ervin és Gál Tamás voltak a tanárai. 1988-ban a Magyar Rádió zeneiskolájában, majd pedig a győri Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanított zongorát. 1989 óta a kecskeméti Kodály Iskola szakközépiskolai zongoratanára és korrepetítora. Emellett két évig vezette a győri Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint a győri Zeneművészeti Főiskola zenekarát is. Rendszeresen fellép szóló és kamara koncerteken, feleségével gyakran játssza a kétzongorás és négykezes repertoárt. Számos zenei versenyen vett részt zsűritagként.
1996-ban újjáalakította a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart, melynek kezdetben vezető karmestere volt. Irányítása alatt az együttes újra állandó és meghatározó résztvevőjévé vált Kecskemét kulturális életének. Neves szólistákkal, pl. Perényi Miklós, Jandó Jenő, Zsigmondy Dénes, Matúz István, Gyenyisz Macujev dolgozott együtt. 2007 nyarán Vásáry Tamás asszisztenseként irányította a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar munkáját.
A Kodály Iskolában 2009-től a zeneművészeti szakközépiskolai részért felelős szakmai oktatásvezető.
Gyakran tart a zenekarral ismeretterjesztő előadásokat is. Több fővárosi zenekarnál volt vendégdirigens, zongoraművészként a mai napig színpadra lép. Presbiterként aktív szerepet vállal Kecskemét evangélikus gyülekezeti életében. 

Felesége Papp Rita zongora- és  csemballóművész. A zenész házaspár gyermekei, Domonkos és Balázs fiatal koruk ellenére már számos kiemelkedő eredményt értek el hazai és nemzetközi hangszeres versenyeken. 

Elismerései:
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1998)
Kodály Zoltán-díj (2006)
Megyei Prima Díj (2018)

Hangfelvételei a Katona József Könyvtárban:

Buda Ferenc versei Dóbiás Péter megzenésítésében. – [Kecskemét] : [s.n.], 2006. – (Mesélő dallamok ; 3.) [Élő felvétel a kecskeméti Kodály Iskolából és a Piarista Általános Iskolából. Vezényel Gerhát László.]

Budavári Te Deum [Vezényel.]

Capriccio [Vezényel.]

Galántai táncok [Vezényel.]

Hunyadi László : nyitány [Vezényel.]

Ív / Arcus Énekegyüttes [et al.]. – Kecskemét : Kecskeméti Főiskola, 2003 [Vezényel.]

Magyar táncok No. 1, 5, 6, 21 [Vezényel.]

Nyári este [Vezényel.]

Róla szóló cikkek, források:

Újjáalakult a szimfonikus zenekar : [Int.] / Ábrahám Eszter
In: Petőfi népe. – 52. évf. 143. sz. (1997. jún. 21.), p. [4.] Teljes szöveg

A zene bűvölete és a hitelesség / Horváth Ágnes. – Fotó
In: Köztér. – 1. évf. 3. sz. (1998. szept.), p. 4. Teljes szöveg

Érzelmi gazdagság az elültetett magból : Gerhát László karnagy / Havasi Renáta
In: Heti Grátisz. – 6. évf. 11. sz. (2005. márc. 19.), p. 7. Teljes szöveg

Gerhát László, a zongoraművész zenekarvezető : [Int.].
In: Kecskemét magazin. – 2. évf. 1. sz. (2007. febr.), p.16.

A Metropolitanból a kecskeméti újévi koncertre : [Int.] / Rákász Judit – (Villáminterjú)
In: Petőfi népe. – 65. évf. 298. sz. (2010. dec. 23. csütörtök), p. 14. Teljes szöveg

Vallomások: Gerhát László zongoratanár, karmester 50.
In: Hírös naptár. – (2014. jan. 13.) Teljes szöveg

Átadták a megyei Prima-díjakat.
In: Hiros.hu. – (2018. nov. 23.) Teljes szöveg

A Prima díj azért különleges, mert nem szakmai elismerés : Az egész Kodály Iskola Gerhát Lászlónak szorított a voksolás időszaka alatt / Hraskó István. – Fotó
In: Petőfi népe. – 73. évf. 285. sz. (2018. dec. 8. szombat), p. 5.

Erdei Péter

Karnagy, nyugalmazott intézményvezető

Debrecenben született, 1944. december 8-án. A Zeneművészeti Főiskolát 1963 és 1968 között végezte, diplomáját 1968-ban szerezte a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Vásárhelyi Zoltán, Párkai István és Bárdos Lajos tanítványa volt. 1968 és 1972 között az USA-ban a wellesleyi Kodály Musical Training Institute (Boston, USA) társalapítója és tanára.
A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense 1973-tól 2003-ig. 1972-1973-ban a Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatán tanít, a debreceni Kodály Kórus helyettes karnagya, később vezető karnagya 1983-1985 és 1998-2000 között, valamint 2003-tól 2006-ig. 1973-tól a budapesti Zeneművészeti Főiskola karvezetés tanára. 1974-től 1990-ig és 1994-től 2008 augusztusáig a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet főigazgatója. 1990-től 1992-ig a Magyar Rádió és TV Énekkarának karnagya. 1976-tól 2005-ig a Kecskeméti Pedagógus Énekkar karnagya. Az Ifjúsági Világkórus karnagya 2000-ben.
Számos kortárs magyar kórusmű bemutatójának rádió- és CD-felvételén működött közre, számos díjban és elismerésben részesült e tevékenységéért. Vezényelt, mesterkurzusokat és előadásokat tartott Nagy-Britanniában, Norvégiában, Kanadában, USA-ban, Ausztráliában, Koreában, Olaszországban, Görögországban. Gyakran kérik fel nemzetközi fesztiválok és versenyek zsűrijében való részvételre. A Capital University (Colombus, Ohio, USA) díszdoktora.

Elismerései:

Liszt Ferenc-díj (1992)
Katona József-díj (1994)
Kodály Intézetért Díj (1994)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1996)
Trefort Ágoston-díj (2001)
Pro Renovanda-díj (2004)
Kecskemét Felsőktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2007)
Kodály Intézetért Díj (2008)
Bartók Béla – Pásztory Ditta-díj (2009)
A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze Díj (2010)
Életmű-díj – KÓTA (2019)
Kodály Zoltán-díj (2019)
Fábry Zoltán-díj (2020)
Magyarország Kiváló Művésze Díj (2020)

Vezényel:

Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok (Jesus and the traders)

Kodály Zoltán: A 114. genfi zsoltár (Geneva Psalm CXIV)

Kodály Zoltán: Liszt Ferenchez (Ode to Liszt)

Kodály Zoltán: Esti dal (Evening song)

Róla szóló cikkek, források:

A zenepedagógia megvesztegethetetlenje / Biernaczky Szilárd
In: Új tükör. – 24. évf. 42. sz. (1987. okt. 19.), p. 27.

Erdei Péter, a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatójának bemutatása.

Énekkari és karnagyi jubileum Kecskeméten / Ittzés Mihály
In: Zeneszó. – 11. évf. 9. sz. (2001), p. 6-7.

A Pedagógus Énekkar 40 éves, Erdei Péter Liszt díjas karnagy 25 éves jubileumát ünnepelte.

„Alapvetően vidékpárti vagyok” / Erdei Péter; Lukácsi Béla

In: Muzsika. – 47. évf. 7. sz. (2004 . júl.), p. 21-24. Teljes szöveg

Kodály pedagógiájának és művészetének szolgálatában : két beszélgetés Erdei Péter Liszt-díjas karnaggyal, a Kodály Intézet igazgatójával / Kéri Laura – Ittzés Mihály

In: Forrás. – 39. évf. 12. sz. (2007. dec.), p. 78-86. Teljes szöveg

Erdei Péter: „Élni az idővel, de nem visszaélni!” : [Int.] / Weiszburg Zsuzsanna

In: Fidelio. – (2011. jan. 31.) Teljes szöveg

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk ... / Varga Géza. – 4 Fotó
In: Kecskeméti lapok. – 115. évf. 22. sz. ( 2019. dec. 12.), p. 19. Teljes szöveg

Erdei Péter 75 éves : [Int.] / Puskás Barbara
In: Zeneszó. – 30. évf. 4. sz. (2020), p. 12-14.

Durányik László

ének-zene tanár, karvezető

Durányik László
Fotó: Banczik Róbert

Durányik László Budapesten született 1968. szeptember 4-én. 
1991-ben Matematika-ének-zene tanári diplomát szerzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán,  1994-ben zenei menedzser diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, 1997-ben felsőfokú kórusvezetői képesítést a Magyar Művelődési Intézetben, majd 2003-ban zenetudományi (muzikológus) diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 

A világ számos országában, nemzetközi és hazai szemináriumokon, konferenciákon tartott előadásokat a Kodály-módszerről,  a kóruséneklés technikájáról. A kecskeméti Kodály Iskola tanáraként – ahol 1995 óta tanít – az eltelt évek alatt több mint száz bemutató énekórát, kóruspróbát tartott külföldi vendégeknek, diákoknak, tanároknak a világ minden tájáról. Zsűritagként több kórusversenyen is részt vett.

Munkájának elismeréséül Kecskemét városától művészetoktatói tevékenységért, kiemelkedő nevelő-oktató munkájáért tizenötször kapott kitüntetést, 2005-ben Kodály-díjat, 2007-ben Csokonai-díjat, 2012-ben Mol Tehetséggondozásért díjat és Bács-Kiskun Megye Művészeti díjat, 2019-ben Bács-Kiskun Megyei Príma díjat kapott.

Az iskola MIRACULUM Gyermekkarának (1996), AURIN Leánykarának (1998), AURIN Nőikarának (2006) és a 2015-ben alakult AURIN Vegyeskarának alapítója és vezetője. Az eltelt évek alatt kórusaival Európa 28 országában vett rész kórusversenyeken, fesztiválokon, hangversenykörutakon, s tért haza versenygyőzelmekkel (46 első díj), fesztiváldíjakkal. A Gyermekkar Nagydíjat nyert 2014-ben Wroclawban (Lengyelország), és 2018-ban Paraliaban (Görögország).

A kórusversenyeken többször kapott karnagyi különdíjat. 2006-ban az Aurin Leánykar olimpiai bajnok lett a Kínában megrendezett kórusolimpián (kategóriájukban 42 kórust utasítottak maguk mögé), 2009-ben az Aurin Leánykar Bács-Kiskun Megyei Príma díjat kapott. 2016-ban a több mint két évtizede végzett kimagasló kórusmunkájáért a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) a Miraculum Gyermekkarnak és az Aurin Leánykarnak életműdíjként „KÓTA-díjat” adományozott. Énekükkel köszöntötték Károly herceg, brit trónörököst, a norvég királyt, a lengyel, a máltai, az észt államfőt is. Kórusversenyek, fesztiválok, konferenciák helyszínei: Magyarország: Debrecen, Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred, Nyíregyháza; Ausztria: Linz; Anglia-Wales: Llangollen; Szlovénia: Celje; Németország: Giessen, Pohlheim; Olaszország: Arezzo, Riva del Garda, Grado, Loreto, Lecco; Dánia: Kalundborg, Ollerup; Belgium: Neerpelt, Maasmechelen; Szlovákia: Pezinok, Léva, Rozsnyó; Csehország: Vyškov; Spanyolország: Cantonigros, Tolosa; Franciaország: Tours, Yvetot; Kína: Xiamen; Lengyelország: Varsó, Krakkó, Wroclaw; Macedónia: Ohrid; Görögörszág: Paralia; Portugália: Fundau; Litvánia: Siauliai. Ezeken a városokon kívül más európai városban is adtak hangversenyeket, többek közt: London, Liverpool, Manchester, Stratford, Oxford, Wells, Bath, Cheltenham, Coventry, Chester, Cambridge, (Angliában 20 hangversenykörúton vettek részt, közel 100 városban énekeltek), Edinburgh, Trondheim, Oslo, Schiers, Marosvásárhely, Temesvár, Nagyvárad, Székelyudvarhely, Galánta, Brüsszel, Bruges Párizs, Marseille, Amszterdam, Barcelona, Torino, Milánó, Velence, Tallinn, Aachen, Weimar, Padernborn, Lisszabon, Várna, Skopje.

Kórusaival 10 CD készült, több önálló kiadás, illetve közös CD a budapesti Fesztivál Zenekarral, a 2012-ben megjelent Kodály Zoltán Bicinia Hungarica összkiadáson mind a Miraculum, mind az Aurin énekel.

Durányik László a Magyar Kodály Társaság és a KÓTA tagja. Kórusaival komoly szerepet vállal Kecskemét Megyei Jogú Város kulturális életében is, rendszeresen fellépéseket vállalva.

Elismerései:

Kodály Zoltán Életmű Díj (2005)
Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj (2007) 
Megyei Príma Díj (2009) 
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2013) 
MOL Tehetséggondozásért Díj (2013) 
Megyei Prima Díj (2019)

Karnagyi különdíjak:

IX. Nemzetközi Kórusverseny (Budapest, 2003 – Miraculum)
II. Nemzetközi Kórusverseny (Pohlheim, Németország, 1999 – Aurin)
XXIII. Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál (Celje, Szlovénia, 1999 – Miraculum)
VI. Budapest Nemzetközi Kórusverseny (Budapest, 1997 – Miraculum)

Hangfelvételei könyvtárunkban:

Aurin Girls’ Choir
Aurin Girls’ Choir 2.
Aurin Girls’ Choir 3.
Bicinia Hungarica ; Tricinia (complete)
Kórusünnep 2001
Miraculum children’s choir
Miraculum children’s choir 2.
Miraculum children’s choir 3.
Renaissance motets, madrigals, dances

Róla szóló cikkek, interjúk:

Sok munka, nemzetközi díjeső.
In: Petőfi népe. – 55. évf. 12. sz. (2000. jan. 15.) Teljes szöveg

Zenetudományi diplomás zenei menedzser, felsőfokú képzettségű karvezető: Durányik László.
In: Köztér. – 7. évf. 5. sz. (2004. máj.), p. Teljes szöveg

A kemény munka és a megérdemelt jutalom : Durányik László pedagógus, karnagy
In: Heti Grátisz. – 6. évf. 21. sz. (2005. máj. 28.), p. Teljes szöveg

Közösségmániás ember a Kodály-díjas karvezető.
In: Petőfi népe. – 61., [évf.] 12. sz. (2006. jan. 14. szombat), p. Teljes szöveg

Bárhova megy kórusaival, övék a pálma.
In: Petőfi népe. – 65. évf. 31. sz. (2010. febr. 6. szombat), p. Teljes szöveg

Varga Géza: „Varázslatos” koncert a Nagytemplomban.
In: Hiros.hu. – (2016.12.17.) Teljes szöveg

Alapításának 20. évfordulóját ünnepelte a Miraculum kórus.
In: Hiros.hu. – (2017.06.04.) Teljes szöveg

A Nagydíjat is elhozta az Aurin Leáynkar Görögországból.
In: Hiros.hu. – (2017. 09. 24.) Teljes szöveg

Jubileumi koncertet adott a 20 éves Aurin Leánykar.

In: Hiros.hu. – (2019.06.01.) Teljes szöveg

Dupla győzelmet aratott a Miraculum Gyermekkórus Franciaországban.
In: Baon.hu. – (2019.06.10.) Teljes szöveg

Megyei Prima Díj 2019 : Durányik László karnagy, Kecskemét, 10. Magyar zeneművészet.
In: Primadij.hu Teljes szöveg

Károly herceg előtt vezényelt, így lemaradt a vizsgájáról / Sebestyén Hajnalka
In: Baon.hu. – (2019.12.30.) Teljes szöveg

Megszakítás