1931/1932. tanév

Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve az 1930-31. és 1931-32-ik tanévről (1)
Tóth Aladár: Hogyan teremtsünk vidéken komoly zenekulturát? c. cikke a Pesti Napló 1932. július 3-i számában (2)

Tóth Aladár: Hogyan teremtsünk vidéken komoly zenekulturát? c. cikkével kezdődik az összevont 1930/1931 és 1931/1932-es zeneiskolai értesítő. A kritikus követendő példaként állította az olvasók elé Kecskemétet, „hol ma már az opera kivételével a zeneművészet minden ágát legkomolyabban művelik, hol a klasszikus és magyar zeneirodalom legnemesebb értékei kerülnek előadásra, gyakran első magyar bemutatóelőadásra, hol zeneszerzésben, zenepedagógiában, zenetudományban a helyi termés sem marad el a világtól, hanem frissen, szervesen belekapcsolódik a nemzeti és európai kultúréletbe, hol a zeneélet kiterjed a társadalom minden rétegére, sőt lassanként munkakörébe bekapcsolja a szomszédos vidéki városokat is.” (3) Tóth Aladár elismerően szólt arról is, hogy a megtanulandó és előadott zeneművek értékítéletében az igazgató és Vásárhelyi Zoltán nem ismertek kompromisszumot és csak a legértékesebb muzsikákat terjesztették.

A növendékhangversenyeken többek között Corelli, Birkenstock, Bach, Mozart, Beethoven szonátái, Telemann, Händel, Tartini, Haydn, Schubert, Schumann, Chopin, Debussy és Bartók művei szerepeltek. Bodon Pál és Vásárhelyi Zoltán is komponált a tanulók számára többszólamú gyakorlatokat – előbbi fúvós hangszerekre, utóbbi hegedűre –, de mindig klasszikus vagy népzenei anyagot dolgoztak fel.  „Vásárhelyi Zoltán, egészen kiváló karmesteri talentumával rövid pár esztendő alatt olyan elsőrendű együttest nevelt, hogy az ma már kifogástalanul szólaltatja meg Josquintől Kodályig a régi és modern »a capella« művészet legkényesebb remekműveit.” (4) – írta Tóth Aladár.

A Bodon Pál-vezette Műkedvelők Zenekara stabil működését az tette lehetővé, hogy a színházi kisegítő muzsikusok helyett az iskolaigazgató által szervezett ifjúsági zenekar egészítette ki az együttest. Az ifjúsági zenekar műsorán – a sokáig Haydn-nek tulajdonított – Leopold Mozart: Gyermekszimfóniája, Wolfgang Amadeus Mozart: Török indulója, Bartók-, Debussy- vagy a szintén századfordulós, orosz komponista, Ljadov művei szerepeltek.

Tóth Aladár méltatta a zeneiskolai Haydn-ünnepélyt (bővebben lásd. az 1931/1932-es tanévnél), valamint Josquin des Prez: Pange lingua-miséje és Heinrich Schütz: Máté-passiója Kecskeméten megvalósuló magyarországi bemutatóját. Utóbbiakról a következőket írta: „A klasszikus »a capella« stílusnak ezt a két rendkívül nehéz remekét Vásárhelyi énekkara olyan nagyszerűen tolmácsolta, hogy nem tudtuk, mit bámuljunk jobban: a teljes költői átélés mélységét, vagy a technikai megoldás biztosságát. És milyen közönségsikert lehet aratni a legmagasabbrendü (sic!) zenével, ha méltóan adják elő! A Schütz-passió hangjain immár negyedszer lelkesedik fel a kecskeméti »vidéki« közönség. A Josquin-misét pedig szintén nem kevesebbszer, mint négyszer kellett megismételni: kétszer a koncertteremben, háromszor különböző templomokban került előadásra.” (5) A jó példa ragadós: a kiskunfélegyházi Constantinum tanítóképző intézet is több Kodály-művet repertoárjára tűzött. Meghívást kaptak a kecskeméti pünkösdi népdalünnepre, ahol a kecskeméti iskolai énekkarok és a vendégkórus nagyszabású koncertet adott Kodály-, Bárdos-, Vásárhelyi-, és Kerényi műveivel. A zeneiskola énekkara Kodály: Mátrai képek és Nagyszalontai köszöntő c. műveit szólaltatta meg.

Az 1931/32. tanévről:

1931. szeptember 15-től a második megüresedett zongoratanári állást is betöltötték Puky Margit okleveles zongoratanárral.

Az előző évi három hónapon keresztül tartó zenekari hangszerek tanfolyamok az 1931/1932-es tanévben már nyolc hónapon keresztül működtek M. Bodon Pál és Szabó László klarinét óraadó irányításával. 1931 decemberétől pedig gordonkatanulásra is lehetőség nyílt Friss Antal gordonkaművész által.

A növendékek létszámának alakulása az utolsó három tanévben (6)

Az 1931/1932-es tanévben a zongora tanszakon az eredmények csökkentek, részint a növendékek alacsonyabb színvonalának, részint a gyermekek iskolai leterheltsége miatt. Benedek Anna jó osztályzattal tett magánvizsgát a zongora tanszak I. akadémiai osztályból, Laskó Emil pedig az egyházkarnagyi tanfolyamon vizsgázott kitűnő eredménnyel.

A tanulmányi eredmények számszerű adatai az utolsó három tanévben (7)
Az 1931. december 16-i Szonáta est műsora (8)
Az 1932. március 19-i Egyházzenei hangverseny műsora (9)
(10)
(11)

Haydn születésének 200. évfordulója alkalmából 1932. április 24-én emlékhangversenyt rendeztek az Újkollégium dísztermében. A program a következő volt:
1. Bevezető beszédet mondott dr. Nyúl Tóth Pál tanácsnok.
2. Gyermekszimfónia. Előadta a ref. reálgimnázium ifjúsági zenekara M. Bodon Pál vezetésével.
3. F-moll zongoravariációk. Előadta Vásárhelyi Zoltánné.
4. F-moll vonósnégyes. Előadták: Vásárhelyi Z., Kiss Gy., Szilágyi M., dr. Feszler Gy.
5. Esti ének az Úrhoz. Előadta: a Zeneiskola vegyeskara Vásárhelyi Zoltán vezetésével. 6. VII-ik londoni szimfónia. Előadta: a Műkedvelők Zenekara M. Bodon Pál vezetésével.

(13)
(12)

Az 1932. június 8-i kultúresten felléptek a zeneiskola tanárai:
1. Szabados: Hiszekegy. Városi Dalárda és Polgári Daloskor Kremán Sámuel orsz. társkarnagy vezényletével.
2. Megnyitó beszéd: Zsitvay Tibor dr. igazságügyminiszter.
3. Mozart: Sonate e-moll I. tétel. Szabadi Sándor (hegedű), Puky Margit (zongora) zenetanárok.
4. Sántha György dr. és Kováts Sándor egy-egy versét szavalja Héjjas Endréné.
5. a) Farkas N.: Rózsa van a keblén, b) Koudela: Babyloni vizek mellett. Városi Dalárda Kremán S. vezényletével.
6. Kecskemét th. városnak rövid történetét, különös tekintettel gyümölcskultúrájára és exportjára, ismerteti Szabó Kálmán dr. múzeum- és könyvtárigazgató
7. Kodály: Mátrai képek. Városi zeneiskola vegyeskara Vásárhelyi Zoltán zenetanár vezényletével.
8. Debussy: Preludium. Zongorán előadja V(ásárhelyiné). Hazai Margit zenetanárnő.

9. a) Gaál F.: Szent hamvak, b) Delly
Szabó: Hat eredeti magyar dal. Előadja a Polgári Daloskor Kremán S. vezényletével.
10. Bartók: Magyar népdalok. Hangszerelte M. Bodon Pál. (Magyarországon először). Előadja a Műkedvelők Zenekara. M. Bodotn Pál zeneiskolai igazgató vezényletével.
11. Horváth G.: Megkondult a kecskeméti öregtemplom nagyharangja… Előadja a Városi Dalárda és a Polgári Daloskor egyesitett kara Kremán S. vezényletével.

Forrás:

 1. M. Bodon Pál (szerk.): Kecskemét th. város zeneiskolájának évkönyve az 1930-31. és 1931-32-ik tanévről, Kecskemét : Kecskemét th. város, [1932].
 2. Pesti Napló, 83. évf., 146. sz., 1932.07.03., p. 22.
 3. M. Bodon Pál, i.m., p. 3.
 4. Uo., p. 5.
 5. Uo., p. 7.
 6. Uo., p. 10.
 7. Uo., p. 10-11.
 8. Uo., p. 14.
 9. Uo.
 10. Kecskeméti Közlöny, XIV. évf., 90. sz., 1932.04.22., p. 4.
 11. Kecskeméti Közlöny, XIV. évf., 93. sz., 1932.04.26., p. 4.
 12. Kecskeméti Közlöny, XIV. évf. 117. sz., 1932.05.26., p. 3.
 13. Kecskeméti Közlöny, XIV. évf., 129. sz., 1932.06.10. p. 2.

Vissza „A kecskeméti Városi Zeneiskola története” kezdőlapjára >>

Megszakítás